is toegevoegd aan uw favorieten.

Het dialect van Tjirebon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5

Tjirebonsch dialect, behalve verdubbeling' ook nog voorkomt het driemaal herhalen van meestal klanknabootsende woorden met klankverwisseling bv:

a. dar-dèr-dor;

b. dag-dèg-dog;

c. gak-gèk-gok;

d. djal-djoel^djol;

e. ha-hè-ho. Voorbeelden:

o. Maoe bengi oedanè gedè pisan, bledèggè dar-dèr-dor;

b. Saben raja (riaja) bledogan troes dag-dèg-dog sadina sawengi.

c. Ari widjoeng mogok ketenger baè sabab tjemeraè swaraè gak-gèk-gok.

d. Lagi taoen baroe ka tamoeè toean djal-djoel-djol.

e. Jki toer, kita wingi dioedag kirikè toean Anoe, mlajoe niba tangi, ambegan ha-hè-ho.

of in het Javasch van Sala overgebracht: a. Maoe bengi oedané gedé banget, bledègé dar-dèr-dor. 6. Saben lebaran mretjon ora oewis-oewis dèr-dor sadina sawengi.

c. Jèn tjèlèng mogok ketara waé sabab asoené swarané gak-gok.

d. Waktoe taoen baroe dèk bijèn kaé tamoené toean djedal-djedoel.

e. Eoengokna tjah, akoe wingi diojak asoené toean Anoe, mlajoe niba tangi, ambegan has-hos.

Bij herhaling van eenlettergrepige grondwoorden spreekt men in Tjirebon dit grondwoord in de verdubbeling meestal volkomen uit, in Sala daarentegen slechts het herhaalde grondwoord.

De zuivere uitspraak in Tjirebon van nongnong, kedongdong, tjèttjètan, mongmong, bangotongtong wijzigt zich te Sala in: nonong, kedondong, tjètjrèkan, momong, bangotontong.

16. Onder de bevolking komt het kram a-imperatief nog algemeen voor; de meer geschoolde ambtenaren-stand heeft deze gewoonte bereids afgelegd, wellicht door den invloed van het hem onderwezen Salasch Javaansch en het streven voortspruitende uit zijne geaardheid, voor zich tegenover meerderen zoo beleefd mogelijk uit te drukken. Mangga Mas, entjoeng nikien toembasen = Mongga Mas térong niki sampéan toembas.

Kang, sampéan1 moeroegana koeda koela ing doesoen Karangsemboeng = Kang, kapal koela sampéan poeroegi ing doesoen 'Karangsemboeng.

Wa raksaboemi, sampéan nüjanga gria koela mendet arta paos = Wa raksaboemi, sampéan koela kèngkèn dateng gria koela mendet arta paos.

Poen lampahana mawon, sabab prèntaipoen Pagoestèn «= Poen sampéan lampahi mawon, sabab prèntahipoen Kandjeng Boepati..