is toegevoegd aan uw favorieten.

Statuten en huishoudelijk reglement

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

De voorzitter wordt uit het voltallig bestuur door de algemeene vergadering in functie gekozen. [•De wijze van candidaatstalling en aftreding wordt bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

GELDMIDDELEN.

Art. 7. De inkomsten van „D.O.S." worden gevormd door contributie, rente en vrijwillige giften.

Over de fondsen van „D.O.S." wordt het beheer uitgeoefend door den penningmeester, die daarvan jaarlijks rekening en verantwoording doet op een algemeene vergadering.

Art. 8. In het Huishoudelijk Reglement, vastgesteld door de algemeene vergadering, worden alle bepalingen opgenomen voor de vorderingen van „D.O.S." en over het beheer Van en toezicht over de kasmiddelen.

Het Reglement mag niets bevatten wat strijdig is met deze Statuten.

Art. 9. Het clubjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 10. Wijzigingen in deze Statuten kunnen alleen worden aangebracht in een opzettelijk daartoe belegde of gewone algemeene vergadering en met 2/3 van de geldige stemmen. Bij staking van stemmen geldt elk voorstel tot wijziging als verworpen.

SLOTBEPALING.

Art. 11. Besluiten, betreffende ontbinding van de Club, daaronder begrepen de bestemming aan hare bezittingen te geven, kunnen'alleen genomen worden op een uitsluitend daartoe belegde vergadering, onder verband dat minstens 1U van ne* ledental aanwezig zij en minstens a/s van de aanwezige leden er zich voor vjerklaren.

Het Bestuur : CH. A. M. WILMER, Voorzitter. J. JORNA, Secretaris. D. VAN STEENBEEK, Penningmeester. J. VONS, Vice-Voorzitter. TH. WOLFFENBUTTEL, 2de Secretaris D. GERLOFSMA, le Commissaris. J. H. STUMPEL, 2e Commissaris.