Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kloostertuin, waar in 't midden van een grasperk op een hoog gemetseld voetstuk in levensgroot beeld de engel Michaël, een bijzondere weldoener van *t huis, zijn kamp met Lucifer streed.

Bij 't begin van dit pad stonden dicht bij de speelplaats twee hooge palmen. Zij werden geplant toen, nu 52 jaar geleden, de eerste Ursulinen dit huis kwamen bewonen. De zorgende oogen, die hun eersten groei bewaakten, waren sinds lang gesloten ; de rusteloos werkende handen van Soeur Antoinette waren vóór zes jaar voor 't laatst, als in stil gebed gevouwen door de zusters, die haar neerlegden in haar doodkist in de kapel, met 't gestorven gelaat nog gekeerd naar den Beminde op 't altaar. Vele kinderen hadden gespeeld dicht bij de witgrijze stammen der reuzenpalmen, hadden er de lessen geleerd voor den volgenden ochtend in de klas, hadden er met haar jong, open hart, dat nog geen twijfel of wantrouwen kent, genoten van de vriendschap harer medeleerlingen. Hier waren vele heerlijke geheimpjes verteld, blijde plannen voor aanstaande vacantiepretjes, vroolijk nieuws uit brieven van thuis, droevige ook soms als aan den gulden, rozigen hemel der jeugd zich een dreigende donkere wolk vertoonde, die de ouderen van dagen zoo gaarne willen wegvagen omdat t sombere niet past bij een jong vroolijk leven. Hier was ook gejubeld over behaald succes, over overgang naar een hoogere klas, over een verworven diploma; gezucht en geschreid ook bij teleurstelling en nederlaag. O, als die

8

Sluiten