Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

DE FRANSCHE KOOPMANSZOON

moesten vernemen, dat deze naar kloosters werden gebracht om in den Roomschen godsdienst te worden opgevoed. Vele predikanten stierven op het schavot, vele geloovigen werden verbannen naar de galeien.

Hoewel de koning den Protestanten verboden had het land te verlaten en ieder, die op overtreding van dit gebod betrapt werd, zonder vorm van proces ter dood gebracht werd of naar de galeien werd gezonden, zoo gelukte het nochtans aan velen om in alle stilte het land te verlaten.

Meer dan 500.000 Gereformeerden vluchtten naar Zwitserland, Brandenburg, Engeland of Holland.

In onze republiek werden die ballingen, réfugié's genoemd, met open armen ontvangen en Frankrijk zelf verloor vele van zijn nijverste en vroomste burgers.

Toch waren niet alle Protestanten Frankrijk uitgeweken. Er waren er nog velen, maar die moesten zich schuil houden, die kwamen vaak met levensgevaar te zamen in verborgen plaatsen in de groote wouden van het Cevennesgebergte, of ook wel in onderaardsche holen of spelonken.

Maar wie ook tot de Protestanten of Hugenoten, zooals ze in Frankrijk heetten, mocht behoord hebben, of wie eenige genegenheid voor hen mocht hebben, niet de heer Hanapier. Hij was een vurig Roomsche en beschouwde de Protestanten als ketters, die niet waard waren in vrijheid te leven.

De handelwijze van Lodewijk XIV, de wreede vervolging der Hugenoten, droeg dan ook volkomen zijn goedkeuring weg.

Evenals hij dacht ook zijn vrouw. Ook zij was vurig Roomschgezind en had een afschuw van alles, wat maar naar ketterij geleek.

Het is dus niet te verwonderen, dat ook hun kinderen in dien geest werden opgevoed.

Sluiten