Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

want het is een land van bedrog, wordt ongeduldig, omdat de Vierkleur nog altijd wappert te Pretoria. Daarom moet er opstand worden gemaakt, muiterij. Dan kan de Engelsche regeering tusschenbeide komen, den opstand sussen en tot belooning: de rijke goudmijnen van den Witwatersrand inpalmen.

„Denkt ge werkelijk, dat het om het kiesrecht te doen is? Waarom is het dan die rechtschapen mannen, waarvan gij spreekt, en die nu al twaalf jaar in de Transvaal hebben gewoond, nu pas in den zin gekomen, om het kiesrecht te vragen?"

Haar oogen schitterden, terwijl zij dit'zeide, en een hooge blos van toorn en verontwaardiging kleurde haar wangen.

Doch Marling was kalmer geworden.

„Ik houd Cecil Rhodes voor een eerlijk, rechtschapen man, en hij staat buiten de Johannesburger beweging," antwoordde hij op bedaarden toon.

„Oave Qod, dat het waar was!" zuchtte Lena.

De kindermeid kwam met den kleinen Albert binnen, en de moeder nam het kind over.

„Hoe hij toch groeit!" riep Marling uit, en de hand op Lena's schouder leggend, zeide hij mild en vriendelijk: „Kom vrouwtje, wij zullen niet meer praten over de politiek; wij hebben wel iets beters te doen."

„Maar manlief is er mee begonnen," meende Lena op half schertsenden toon.

„Die er weer over begint, verbeurt eiken keer èen shilling," zeide Marling.

„Aangenomen!" antwoordde Lena, en lachend sloeg zij in zijn uitgestoken hand.

Te zamen zaten zij nog een wijle te spreken over allerlei kleine huiselijke aangelegenheden, waarover de huisvrouwen in den regel zoo gaarne met hare mannen spreken, totdat het tijd werd voor het kantoor.

Lena had nu haar werk met den kleinen woelwater, en toen zij hem in zijn bedje had neergelegd, was zij alleen.

Zij was toch niet zoo opgeruimd als anders. Het gesprek van zooeven kwam het haar weer voor den geest, en al was het met een scherts geëindigd, in dien scherts lag een bittere nasmaak.

Immers over de politiek, dat wil zeggen over de toekomst van haar volk, mocht niet meer worden gesproken, omdat er de huiselijke vrede mee was gemoeid.

De schemering viel in, en zij voelde zich neerslachtig. Doch

Sluiten