Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel afbreken. Een knap en geleerd volk zal een goed, een braaf volk zijn!"

Ja, dat dachten ze heusch. Maar van Godsdienst op de school wilden ze niets weten. Alle kinderen: Protestanten en Róomschen en Joden moesten samen leeren ... Maar als er nu op zoo'n „Openbare" school vari den Heiland verteld werd, zouden de Joden-kinderen boos worden misschien. En als er van Luther en van de „ketters"' verteld werd, zouden de Roomsche kinderen boos worden misschien. En als er gebeden werd tot God, zouden de kinderen van ongeloovige ouders boos worden misschien . . . Neen, dat mocht niet. En de wijze mannen, die de wetten maakten, zeiden: „Geen Godsdienst op de school. Als de kinderen maar knap worden, dat is nog veel beter!" ... En ze dachten: „Onze kinderen zullen dan later ook meebouwen aan den machtigen toren van trots!" . . .

Maar er waren toch ook menschen genoeg in 't land, die heel anders dachten. Zij zeiden: Knapheid en geleerdheid zijn veel waard, maar zij kunnen toch nooit de menschen goed en gelukkig maken. Het ware geluk woont niet in het hoofd, maar in het hart, dat God liefheeft.

En die menschen zeiden ook: „Onze kinderen moeten ook op school van den Heere Jezus hooren vertellen en van Zijn liefde voor zondaren. Zij moeten in den Bijbel leeren lezen. Daar moet gebeden en gedankt worden; — évengoed als thuis.

Welnu, dan moesten zij het zelf maar betalen, vonden de mannen, die in het land alles te zeggen hadden... Maar scholen zijn duur, en 't waren niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele machtigen, die nu zelf maar voor hun scholen moesten zorgen, 't Waren meestal maar heel eenvoudige menschen. En toch deden ze het, hoe moeilijk het ook ging ... Zóó kwam het dat die „School met den Bijbel" in het achterstraatje zoo oud en zoo leelijk en zoo arm was. Zoo kwam het, dat de landkaart zélf geteekend was, en de boeken zoo versleten waren. Zoo kwam het, dat het jasje van den meester zoo kaal was: Hij verdiende zoo weinig; maar hij wilde niet gaan naar die andere,

10*

g^irMli 147

Sluiten