Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

hieraan zal hij ook van verre niet denken. Ik ben zoo bevreesd, dat hij het besterven zal, als hij het verneemt. Zijn gezondheid heeft door het verlies mijner moeder reeds veel geleden. En daarin ken ik mijn vader, hoe teer zijn hart ook aan zijn eenig kind gehecht moge zijn, hij zou mij eer lichamelijk dood wenschen, dan mij toe te staan, dat ik in den Gekruiste geloof. O God! wat zal dat worden?"

„Heb goeden moed, Thirza!" zei de liefdevolle Maria, „gij zult ook daarin ondervinden, hoe getrouw de Heere de Zijnen door alles heen voert. De Apostel zegt: „Werp al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u." En David vermaant in den zeven en dertigsten psalm: „Wentel uw weg op den Heere, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken." Houd u daaraan vast."

„Ja," hernam de predikant met ernst, „dat is zeker, de Heere zal zich juist in deze zaak, waarvan ik het gewicht met u gevoel, aan u betoonen als de goede, trouwe Herder, die de lammeren in Zijn schoot verzamelt, en op Zijn armen draagt. Maar Hij heeft ook gezegd: „Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de menschen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is maar zoo wie Mij verloochend zal hebben voor de menschen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, die in de hemelen is," Matth. 10 : 32.

Thirza ontstelde zichtbaar bij dat ernstige woord. Zij bekende, dat reeds voor eenige weken, bij het

Sluiten