Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

en rust,' een diepen indruk op hem maakten; en dit te meer, dewijl hij te voren Thirza van een geheel andere zijde gekend had. Bij al haar natuurlijke beminnenswaardigheid en teerheid jegens haar vader en moeder, toonde Thirza te voren maar al te duidelijk den nadeeligen invloed, welke de omstandigheid, dat zij het eenig, vertroeteld kind van rijke ouders was, op haar uitgeoefend had. Zij was gewoon al haar wenschen bevredigd te zien; ze was zeer op genoegens gesteld, en vooral uiterst gevoelig en licht geraakt. Thans echter zag vader tot zijn verwondering deze zelfde dochter dag en nacht onvermoeid hem verplegen. Met onverpoosde vroolijkheid liet zij voor hem weken lang haar genoegen, elke uitspanning, ieder vermaak staan, zonder dat men bemerken kon, dat dit voor haar een opoffering was. Zij scheen geen anderen wensch te kennen, dan dien om haar vader te mogen dienen.

Gedurende de langzame vordering zijner herstelling, was de oude man vaak zeer verdrietig en zijn natuurlijke drift uitte zich dan in onvriendelijke, dikwijls harde en ondankbare woorden, Thirza bleef evenwel altoos gelaten, of, zóó haar gevoeligheid ontwaakte, werd zij die toch weldra meester. Dit alles moest den vader als een besliste verandering van het karakter zijner dochter in 't oog vallen; geen wonder, dat zijn blik meermalen met welgevallen op haar rustte; maar plotseling verdonkerden zich dan zijn trekken weer en verzonk hij in zwaarmoedige ge-

Thirza. 4

Sluiten