Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

Waarin het hoofdstuk overgaat van vroolijhheid tot ernst, van levendig tot plechtig.

„Thoma, quanam est hujus vocis significatio ?" („Tom, wat beteekent dit woord?")

Terwijl ik hem dit vroeg, wees ik op het woord „naviculariis" in de „Wet van Manilio."

„Bevera, nescio; nunquam antea vidi." („Waarlijk, dat weet ik niet: ik heb dat woord nooit te voren ontmoet.")

„Nonne derivatur a voce „navis" qua, anglice significat „schip ?" („Stamt het niet af van „navis" een schip?") wenschte Harry Quip te weten.

„Utique, Senrice: jamjam magistrum hoe de re rogavi, qui me certiorem fecit vocabulum istud significare „scheepsreeder." („Ja, Harry; ik heb het al onzen professor gevraagd en hij zeide mij, dat het bewuste woord beteekent een „scheepsreeder,") klonk het uit Percy"s mond.

„Si quis me rogaret, quomodo 'anglice redderem istam partem „mercatoribus et naviculariis injuriosius tractatis," ita redderem: „Onze kooplieden en scheepsreeders letten er streng op.

(„Wanneer mij gevraagd werd te vertalen: „mercatoribus et

Sluiten