Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

204

van de kille nachtlucht en zijn bloote voeten doen hem pijn.

Nu geeft hij Broadhead plots een ruk, waardoor deze op zijn rechterzijde komt tje liggen, steekt zijn hand in den linker jaszak en brengt er met eén vreugdekreet den zakdoek uit, juist zooals hij dien den vorigen avond zag in de handen van Tom "Playfair. Hij houdt niet stil, om eerst den inhoud nader te onderzoeken, maar overeind springend snelt hij zoo vlug hij kan naar het college terug. Hij heeft 'n twintig yards afgelegd, alvorens Broadhead opstaat; terwijl hij voorttrippelt, vliegen hem een paar steenen voorbij, want Broadhead, die wel weet, dat hij het in 't loopen tegenover Percy moet afleggen, vergenoegt zich met steenen te werpen. De dief was geplunderd.

Toen Percy op veiligen afstand was, verlangzaamde hij zijn schreden en bespeurde alsdan, dat zijn voeten bedekt waren met bloed.

Alvorens het college te bereiken, kon hij haast niet meer gaan. Vol pijn en met veel moeite begaf hij zich naar de ziekenzaal, waar hij zich verplicht zag een volle week te blijven.

Den volgenden morgen kwam Tom hem een bezoek brengen en toen vertelde hij, onder strikte geheimhouding, zijn wedervaren en stelde zijn verbaasden vriend het geld ter hand. Geen der Draaiers, met uitzondering van Tipp, kwam het te weten, welk een zonderling middernachtelijk avontuur hunne twintig dollars hadden beleefd. Berst lang daarna lekte de geschiedenis uit, ofschoon Percy standvastig en volstrekt weigerde er in 't publiek van te gewagen.

Broadhead keerde nooit terug.

Sluiten