Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK,

Waarin Mr. Lang nieuwe gegevens betreffende het vermiste geld verkrijgt en Tom ons vaarwel zegt.

Dienzelfden avond verzond ik twee lange brieven, een aan mijn vader, den anderen aan mister Lang, onzen rechtsgeleerden raadsman, waarin ik hun een volledig verslag gaf van het onderhoud, dat ik met juffrouw Dorne had gehad, en verzocht mjster Lang, het verledene na te pluizen van het personeel, dat bij mijn oom in dienst was, toen ik hem een bezoek bracht. Ik drong er in het bijzonder op aan, dat hij, zoo mogelijk moest trachten te weten te komen, of mijn oom werkelijk vijftig duizend dollars onder zijn berusting had. Den volgenden dag schreef ik andermaal aan mijn vader, die, tijdens mijn minderjarigheid, belast was de eigendommen mij door mijn oom nagelaten, te beheeren en het geld rentegevend.te beleggen, en onderwierp aan zijn goedkeuring het plan, een zekere som gelds uit te trekken ten behoeve van juffrouw -Dorne en om hare kinderen een goede opvoeding te geven.

Mijn vader zond spoedig antwoord. Hij keurde alles goed, wat ik had voorgesteld, en zond aan juffrouw Dorne een chèque (wissel) voor zijn eigen rekening.

Het duurde nochtans eenige weken, eer ik iets vernam van mister Lang. Zijn brief bevatte belangrijk nieuws.

Sluiten