Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

Verder hoorde Pitt hem niet aan, hij spoedde zich stadwaarts.

„Geprest! met list en geweld vervoerd! Hij is verloren! En Trevelyan, die schurk, die zielverkooper, die slavenhandelaar! . . . ."

Hij hief zijn vuist dreigend in de richting van het stadhuis, welks omtrek door de heldere verlichting scherp afstak bij de donkere huizenmassa der stad.

„Wraak, wraak! Wee Babel! de toorn des Heeren over u!" met dezen uitroep liep hij, zoo snel hij kon, naar het centrum der stad.

Op het open plein voor het stadhuis bewoog zich een dichte menigte, langzaam heen en weer. Duizenden nieuwsgierige oogen richtten op de prachtig geïllumineerde vensters van het gebouw, waar de Cavaliers van het garnizoen en de aristocratie der stad verzameld waren, om het feest der Koninklijke overwinning te vieren. Luide jubelkreten weerklonken van tijd tot tijd daarbinnen, terwijl de menigte daarbuiten die juichtonen opving en herhaalde. Hier en daar waagde een kleine groep van Puriteinen een tegendemonstratie te houden, die echter door de aanzienlijke meerderheid der Koningsgezinden mislukte. Reeds was de geestdrift van het volk tot een bedenkelijke hoogte gestegen, toen een man met geweld zich een weg baande door het gedrang.

„Pakt aan, broeders! Grijpt aan, geloofsgenooten!" — riep Pitt met zulk een dreigende en vér-klinkende stem, dat de woorden over het gansche plein gehoord werden. „Volg mij, de Heere is met ons, de dag der wrake is ge-

Sluiten