Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

Nu was ik zóó dicht bij den stier gekomen, dat ik hem gemakkelijk kon raken. — Ik begon te gooien en wierp den eenen steen na den anderen naar hem toe. Ze waren allemaal raak, maar zé hadden niet de minste uitwerking. — Mijn arm was te zwak en de huid van den stier te dik.

Ik moest dus probeerèn, om nog dichter bij hem tt komen.

Dat gelukte mij dan ook spoedig. In een oogwenk zat ik op een nieuwen lavablok, die vlak naast dien van Manni lag.

Nu werd het Manni toch wel wat bedenkelijk. Ik trachtte hem echter maar weer gerust te stellen en begon opnieuw onzen gemeenschappelijken vijand te bombardeéren.

Merkwaardig genoeg, ook van hieruit waren al mijn worpen zonder uitwerking. Als de een of andere steen eens bizonder goed trof, dan had dat geen ander gevolg, dan dat hij eenige spiertrekkingen op de huid van 't groote dier teweegbracht, 't Gelukte me echter niet, om 't zoover te brengen, dat hij zich naar mij keerde.

Z'n heele opmerkzaamheid was op Manni gericht. Dien alleen wilde hij te lijf.

Toen 't me eindelijk duidelijk geworden was, dat de stier weinig notitie van mij nam, werd ik moediger. Ik riep Manni toe :

„Wees voor mij niet bang, Manni. Je ziet wel, dat de stier van mij niets weten wil. Ik zal daarom probeerèn, of ik hem niet met behulp van Fidel van jou weg kan krijgen. Dan kunnen we alle twee hard. van hier wegloopen en ons paard zien te bereiken. Als dat lukt, zijn we gered."

Ik riep Fidel terug. Hij gehoorzaamde direct en

Sluiten