Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

gewoonlijk noemden, binnengeroepen. In harde woorden deelde hij hem mee, wat hij te doen zou hebben; dat er school gehouden werd van negen tot twaalf uur 's morgens, en 's middags van half twee tot half vijf, maar voor ondeugende en ongehoorzame jongens een tijdje langer; hij zei, dat hij 't heel goed bij hem zou hebben, indien hij goed leerde, goed oplette, altijd gehoorzaam was, nooit kattekwaad uithaalde, enz., enz., allemaal schoone zaken, echter bijna zoo goed als onuitvoerbaar voor een levenslustigen en opgeruimden knaap als onze Willem. Toen zei hij nog, dat iedere afwijking van den schoolregel met gestrengheid zou worden gestraft, en dat hij zich dus wel had te wachten voor ongehoorzaamheid.

Toen hij hem deze korte mededeeling had gedaan, moest Willem naast hem door de gang naar 't schoolvertrek loopen. Onderwijl vroeg Grevel hem naar z'n naam, hoewel hij dien reeds van Willems moeder vernomen had, en tevens hoe hij door z'n moeder en 4ooc zijn vrienden genoemd werd.

Toen Willem hem hierop kortweg antwoordde: „Wim, Meester", barstte Grevel plotseling uit: „Domkop, versta je dan niet, wat ik je vraag; wanneer je zoo begint zul je spoedig met mijn opvoedingsmateriaal kennis maken; eerst met den priem, en dan met den stok, en is dat nog niet genoeg, dan maar een paar uurtjes in het donkere kolenhok; en terwijl hij dit zeide, rammelde hij den kleine dusdanig door elkaar, en lachte daarop" zoo genoeglijk, dat Willem terstond besloot, maar nooit met dat opvoedingsmateriaal kennis te maken, te meer, daar zijn moeder hem nooit dan met de grootste zachtheid had behandeld. Ondertusschen waren ze het kleine schoolvertrek ge-

Sluiten