Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

werden geroepen en men gebood hun 't lichaam van hun broeder elders te brengen. Doch, hoe beschaamd en woedend waren de heidensche priesters, toen ze zagen, dat de gansche Kerk van Cesarea bij de overbrenging van den martelaar tegenwoordig was!.... En allen zongen zegevierend in koor de woorden der H. Schrift: „Dat alle aanbidders der afgoden beschaamd. worden en dat zij, die hun vertrouwen in valsche goden stellen, met schande overdekt worden!"

Om hun wraaklust te koelen, lieten de gezanten van Valerianus alle christenen, die men in de straten vond, aanhouden en in de gevangenis werpen. Deze algemeene gevangenneming verontwaardigde 't volk, want de stad was vol christenen, die door hun liefdadigheid allen nood lenigden. Men moest soldaten gebruiken om de gegeven bevelen te doen uitvoeren. De prefekt zelf keurde deze strenge maatregelen af, die naar zijn inzien met de rechtvaardigheid en voorzichtigheid streden. Hij werd niettemin genoodzaakt de voorgewende schuldigen te oordeelen,

— „En wat antwoordde 't orakel, toen men 't lichaam van den martelaar verwijderd had?" onderbrak haar Trulliana.

— ,,'t Orakel bleef stom," hernam de gesluierde vrouw. „Vader, die opnieuw geraadpleegd werd, zei, dat de gezangen der christenen de godheid nog beletten te spreken. Dit ongelukkig antwoord deed de gramschap der dienaren van Valerianus ten top stijgen; de folteringen namen 'n aanvang. ... Thans sidder ik bij de gedachte, dat mijn vader de oorzaak van de martelingen van die onschuldigen was, doch toen juichte ik openlijk zijn ijver toe.

't Orakel werd echter tevergeefs ondervraagd. Vader was zichtbaar verlegen. Toen de gezanten, na den priesters hun ontevredenheid betuigd te hebben, heengingen, werd zijn

Sluiten