Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CINEOL—CINO.

39

langs eenrechte, door het middelpunt van den cir- Istellata- of radiata-rassen zijn zij overlangs kei getrokken. — De methodische afsplitsing der omgebogen. Het zaaien geschiedt in Mei—Aug. c. van de mechanica is volbracht door Ampère onder koud glas. Na 4 weken verspeent men op ! (Essai sur la philosophie der sciences, Parijs 8 c.M. afstand in den bak. Later plant men in ?■ 1834). Ampère hoopte, dat de studie der bewe- potjes van 9—10 c.M. en ten slotte in de potten, • gingen en snelheden in de eerste plaats nut zou waarin ze zullen bloeien. Men kweekt steeds onder afleveren voor de theorie der mechanismen, koud glas. De bloeitijd is al naar de teelt, in Poncelet begon daarop al spoedig in colleges, Januari of later. April—Mei. Voor C. maritima ' die hij in 1838 hield, een daarop steunende zie bij SENECIO. r theorie der machines op te stellen. De meet- Cinereum, zie KWIKZALF.

kundige onderzoeking van de ligging van twee Cinna, Rom. cognomen, van welks dragers de ■systemen is het voorwerp van onderzoek ge- volgende het meest bekend is geworden in de geweest van allen, die zich met de ontwikkeling schiedenis: L.CorneliusC., de aanhanger van Mader projectieve meetkunde bezighielden. Voor rius, die gedurende Sulla's afwezigheid in het O. de c. komen daarbij vooral Chasles (1829 en (87—84 v. C.) te Rome zijn rol heeft gespeeld, later) in aanmerking, die vlakke beweging, Toen hij als consul in 87 tegen zijn eed in de Kpoinsot (1834), die de beweging om een punt macht van den senaat ten gunste van Marius beschouwde. Het bestaan van een momentane trachtte te knakken, werd hij door zijn ambtgepool van draaiing bij een continue vlakke be- noot Octavius uit de stad verdreven, doch keerde weging is reeds door Johan Bernoulli (1742) ont- met behulp van Marius terug, richtte toen een dekt. De stelling, dat de momentane beweging bloedbad onder de partij van Sulla aan en liet van een lichaam in het algemeenste geval een zich 3-maal achtereen (86—84) consul maken, schroeving is, dateert van Mozzi (1763), een goed Toen hij na Marius' dood in 84 Sulla, die uit Azië bewijs echter eerst van Cauchy (1827). De oud- terugverwacht werd, te gemoet zou trekken, Kste handboeken over c. zijn die van Laboulave werd hij door zijn eigen soldaten te Ancona ver■(1849), Résal (1862), Bélanger (1864). Veel tot moord.

de ontwikkeling van het vak droegen bij: Reu- Cinnaber, mineraal, HgS, hexagonaal, trape| leaux (Theoretische Kinematik, 1ste ed. 1876); zoëdrisch tetartoëdrisch; de kristallen zijn plat, Schoenfliess (Geometrie der Bewegung, 1886); soms ook zuilvormig; gewoonlijk echter in fijnBurmester (Lehrbuch der Kinematik, 1888); korrelige tot dichte, dikwijls ook sterk met klei Mannheim (Principes et développements de gé- en andere stoffen verontreinigde, aggregaten, ométrie _ciffématique, 1894); Königs (Traité de De goede kristallen zijn prachtig cochenillerood cinématique, 1897) en Poincaré (Cinématique doorzichtig en hebben diamantachtigen glans ; et méchanismes, 1899). Een Hollandsen leer- de aggregaten zijn van licht- tot donkerrood.' boek is : J. Cardinaal, Leerboek der Kinematica Circulair polariseerend, een plaatje van c. draait (Waltman, Delft 1914). het polarisatievlak over een 15-maal zoo grooten

Cineol of Eucalyptol, de verbinding1 C10HlgO, hoek als een kwartsplaatje van gelijke dikte, ■die het hoofdbestanddeel vormt van de worm- Koraalerts is een zwart gekleurde variëzaadolie (van Artemisia Cina) van de kajoe- teit, een mengsel van c. met organische stof; poetih- en van de eucalyptusolie. Verder komt het dankt zijn naam aan een structuurgelijkenis het in vele aeth. oliën voor. Het is een kleur- met koralen. C. is, met theoretisch 86 % kwik, | looze, kamferachtig riekende vloeistof, die bij het eenige kwikerts van belang. Zuivere ■176° kookt. Het s. g. bij 20° is 0,927. C. geeft variëteiten leveren, fijngemalen, vermiljoen, .een verbinding met resorcine, welke eigenschap dat als berg v. onderscheiden wordt van kunstl gebruikt wordt voor de quantitatieve bepaling matig bereid vermiljoen. Kan c. in aetherische oliën. Cinnaber (groene), zie CHROMAATGROEN.

Cineraria, plantengeslacht der Composieten, Cinnaber-imitatie, vermiljoen-imitatie, noemt naverwant met Senecio. C. heeft 26 soorten in men verven, bestaande uit een mengsel van Z.-Afrika; geen dezer wordt gekweekt. De chromaatrood en met anilinekleurstoffen geI fraai bloeiende zaadplanten, die algemeen C. kleurd zwaarspaat, ook mengsels van anilinej hybrida worden genoemd, zijn meest hybriden kleurstoffen met menie. Zij zijn van echte cinnavan Senecio cruentus en S. lanatus, uit de Ca- ber gemakkelijk te onderscheiden door uittrekï/.narische eilanden. Zij zijn sedert 1773 bekend en ken met alcohol, waarin de kleurstof, meestal werden aanvankelijk door stekken en scheuren eosine, met prachtige, groene fluorescentie oplost, vermenigvuldigd. Eerst nadat men aankweekte Cinnamaten, de zouten van kaneelzuur. uit zaad, ontstonden de talrijke rassen en varië- Cinnamomum, plantengeslacht der LauraIpteiten. Alle zijn zelf-steriel. De gewone C. hybrk ceeën, met ruim 60 soorten in trop. Azië, 0.is ± 30 c.M. hoog, de nana-rassen 16—20 c.M., Azië en Australië, boomen met leerachtige de hoogere 40—60 c.M. en het poliantha-ras bladeren en kleine bloemen. Een paar soorten Kfcfc 1 M. Dit ras heeft de kleinste bloemkorfjes, worden gekweekt: b.v. C. zeylanicum, de kaneel ■efc 1 c.M., bij C. hybr. grandiflora hebben zij (Plaat Specerijplanten, fig. 6), en C. Cassia, Mf-0—12 c.M. diam., bij de fl.pl. en plenissima- de Chineesche kaneel. C. Camphora op Formosa ivormen zijn de korfjes dicht gevuld. De bloem- is de boom, uit welks hout de kamfer gedestilkleur werd eveneens rijker; voorheen waren de leerd wordt. Zie ook plaat Polycarpicae, fig. 1. ■korfjes rood- of blauwpaars met wit midden, nu Cino (da Pistoia), beroemd Ital. jurist en i zijn zij o. a. éénkleurig hemelsblauw, scharlaken, dichter. Hij behoorde tot de adellijke familie der feood, rose, wit, enz. Bij C. hybr. striata zijn de Sinibaldi van Pistoia, en zijn naam was Guitlintbloemen overlangs wit gestreept, bij de toncino de' Sigisbuldi (een andere vorm van

Sluiten