Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metgeheime aangelegenheden, welke men aan niemand anders durfde toevertrouwen, terwijl de Staten verplicht waren zijn advies in te winnen, alvorens zij mochten concludeeren. Van veel belang, ook naderhand, was de aan Buys toegekende bevoegdheid om de brieven te openen; daardoor had hij eerder dan anderen reeds van de verschillende zaken kennis genomen.

Tijdens zijne ambtsvervulling in de eerste jaren van den tachtigjarigen oorlog stonden Holland en Zeeland aan het hoofd van het verzet; sedert het verdrag van 1576 vormden deze gewesten als het ware een staat op zich zelf met eigen diplomatieke betrekkingen, en toen later de andere gewesten zich daarbij aansloten, behield Holland de leiding: de kiem van de latere hegemonie. Maar al zien wij tegelijk met de Statenvergadering ook het advocaatschap in aanzien winnen, toch blijft het tijdens Buys nog slechts van provinciale beteekenis. Buys onderscheidde zich niet in het oog loopend van zijn ambtgenooten in andere gewesten.

Voor het geheele land van groot belang wordt het ambt tijdens en door Oldenbarnevelt, di bij het optreden van de Republiek als zelfstandige mogendheid.

Na de afzwering van Philips H bleef de zucht naar onafhankelijkheid levendig, doch men achtte zich met krachtig genoeg om als zelfstandige staat den strijd tegen Spanje voort te zetten; bovendien mislukten meer dan één poging om eene monarchie als eenheid te vestigen. Besloten werd de souvereiniteit aan te bieden eerst aan Hendrik Hl van Frankrijk, na diens weigering aan de Engelsche koningin Elizabeth, die het aanbod op zich zelf niet aannam, maar ons toch, zij het dan ook niet uit louter belangstelling voor de Nederlanders, hulp toezegde. Zij zond Leicester met hulptroepen en gaf hem onder meer de opdracht hier den regeeringsvorm te verbeteren met betrekking tot het centrale bestuur.

Leicesters mislukte landvoogdij is voor onze staatkundige geschiedenis van belang om den strijd tusschen den Engelschen

4

Sluiten