Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

VAN 'S HEEREN ORDINANTIËN. — HET GEZAG

tot het Sanhedrin: Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den menschen (Handelingen 5 : 29).

Echt anti-revolutionair, want de revolutie is juist, het gezag des menschen willen stellen boven het gezag van God.

* * *

Waar dan alzoo de Christelijke beginselen voor de verhouding van autoriteit en piëteit in het huwelijk zijn in het licht gesteld, willen wij thans nagaan, wat uit deze beginselen in bijzonderheden voor het saamleven van man en vrouw volgt.

Uit deze beginselen, want daar zijn ook nog andere beginselen die dit saamleven moeten beheerschen, welke echter niet hier, bij het vijfde, dat uitsluitend van het gezag handelt, doch eerst bij de volgende ge^ boden ter sprake kunnen komen.

* *

Is naar 's Heeren ordinantie hoofddoel van het huwelijk het verwekken en opvoeden van kinderen, toch gaat het daarin niet op.

Immers, ook het lichamelijk en geestelijk welzijn van de echtgenooten is een doel van het huwelijk.

Ons huwelijksformulier noemt dit laatste zelfs in de eerste plaats.

In het stuk, waarin uiteengezet wordt, „waarom God den huwelijken staat heeft ingezet", worden drie oorzaken genoemd, en daarbij gaat dan juist dat lichamelijk en geestelijk welzijn van de echtgenooten voorop; komt daarna, wat wij zooeven het hoofddoel noemden; en wordt eindelijk van het huwelijk ook in betrekking tot de kuischheid gesproken.

„De eerste oorzaak is, opdat de een den anderen trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen, die tot het tijdelijke en eeuwige leven behooren. De andere, opdat zij hun kinderen, die zij krijgen zullen, in de waarachtige vreeze Gods, Hem tot eer en tot hun zaligheid, opvoeden. De derde, opdat een iegelijk, alle onkuischheid en booze lusten ver«tydende, met een goede en geruste consciëntie kunne leven."

In dit artikel (hfdst. 2), waar het nu gaat om de verhouding van autoriteit en piëteit tusschen man en vrouw, hebben wij uitsluitend te doen met wat ons formulier als de eerste oorzaak noemt waarom God den huwelijken staat heeft ingezet. Bij de bespreking van de ouderlijke macht, in het volgende hoofdstuk, zal wat daar als de tweede oorzaak, en eerst bij het zevende gebod, waarvan de grondgedachte is de kuischheid, zal wat ons formulier als laatste oorzaak noemt, worden behandeld.

Wij hebben hier alzoo te beschrijven, hoe uit een oogpunt van autoriteit en piëteit, van gezag en liefdevol gehoorzamen, de verhouding van man en vrouw moet zijn in betrekking tot het doel van het huwelijk, „dat de een den anderen trouw helpe en bijsta in alle dingen, die tot het tijdelijke en eeuwige leven behooren"; m. a. w. in betrekking tot hun lichamelijk en geestelijk welzijn.

* *

Sluiten