Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

VAN 'S HEEREN ORDINANTIËN. — HET MENSCHELIJK LEVEN

overdaad is" (Efeze 5 : 18); en waarschuwt tegen „brasserijen en dronkenschappen" (Rom. 13 : 13), welke hij in Galaten 5 : 19 rekent tot de „werken des vleesches", van welke hij zegt, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Te recht worden dan ook in ons Avondmaalsformulier de dronkaards vermaand zich van de Tafel des Heeren te onthouden.

* *

Omdat dan ook het misbruik van alcoholische dranken, dat, gelijk bij den drankzuchtige, tot een hartstocht wordt, zoowel het lichaam als den geest verwoest; zoowel waanzin als ziekten in de organen voor de spijsvertering — men denke, om iets te noemen, aan de vette of verschrompelde lever van den drinker — en van longen en hart veroorzaken, doet men met dit misbruik zich zelf kwaad. De meeste drinkers weten dit ook wel, maar stellen het aangename goed van de momenteele opwekking of ook van de verdooving boven het zedelijk goed van hun lichaam te bewaren.

Dit hedonisme — van hedone = „lust" — of het zich stellen van den oogenblikkelijken zinnelijken lust als het hoogste goed, is wel het meest verderfelijk beginsel voor menschelijk willen en handelen; „verfijnde" of „subtiele", schoon niet bedoelde en daarom indfrafltoiïBelfmoord, die straks, als de prikkels zijn afgestompt en dan de walging van het leven intreedt, vaak in directen zelfmoord eindigt.

Als in het voorbijgaan zij hier nog opgemerkt, dat het gebruik van „bedwelmende middelen" — zooals de, door den arts Simpson in het jaar 1847 voor het eerst aangewende chloroform — bij chirurgische operaties, en dan onder toezicht van bevoegden, wijl daarmee bedoeld wordt zoowel de pijn te verminderen als de operatie des te beter te doen gelukken, allerminst zedelijk ongeoorloofd is.

* * *

Daarentegen Is alle onnoodige zelfpijniging en zelfverminking, waartoe ook het tatoueeren of het insnijden of inprikken van figuren of letters op de huid moet gerekend — iets, wat echter met den; nit religieus oogpunt niet te veroordeelen voorzorgsmaatregel der vaccinatie, waarover later, niets heeft te maken — als ingaande tegen de Christelijke zelfliefde, onzedelijk. En evenals zulk „ons zelf kwetsen", is ook het moedwillig zich in gevaar begeven — gelijk de kunstenaar met zijn salto mortate of „doodelijken sprong"; de koorddanser en ook de beoefenaars van sport met hun „waagstukken" — of het verwaarloozen van zijn gezondheid, als misdrijf tegen het eigen leven, zonde.

* * *

De uiterste gradatie van de zonde tegen het zesde gebod, in betrekking tot het bewaren van ons eigen leven, is die, door welke, wanneer 'n mensch haar bedreven heeft, het gemoed van den Christen even sterk van afschuw met de zonde als van deernis met den zondaar

Sluiten