Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

VAN 'S HEEREN ORDINANTIËN. — DE RELIGIE

v^SSLSg."* i"",erS """" * ""W— * Dit staat allereerst taalkundig vast

SCJïïtiir'Jet Grleksd,e "eid5ion" -»«~°< s^'ö.^ m ~ --

„Afgoderij is in de plaats des eenigen waren Gods, die zich in Ziin Woord geopenbaard heeft, of benevens Hem, iets anders versierd ( En'wn ltde"ken> °,f hebbe". waarop de mensch zijn vertrm^nzS"

En wijl nu de God der Openbaring de eenige en waSZ

afgod°e°ri So;°0r °nS a"e andere ^ da^ CSSeS£

va&iigi:6"6""8 Va" ^ ValSCh6n g0d' en daa™ P-üdo-IJor

Het is noodig in onzen tijd, dit klaar en duidelijk in te zien Vooral sedert de vorige eeuw is de kennis van de valsche' rellirMh.' van Je afgoderijen der volkeren, buitengemeen toegenLTn en wee r^n van het heidendom of het paganisme veel meer dan inToegëre eeuwen Ve™.hdle"de omstandigheden werkten daartoe mede

houdË! M Gn/TJï g,fien' dat' Wijl de reHgie of's menschen verhouding tot God, gelijk elke verhouding, twee — dus hier èn God L

ZZ men daarom van een *»*dle£JtZ££^

en een subjectieve of onderwerpelijke religie spreekt. Bij d7wïe Sie zijn deze wel van elkaar te onderscheiden, rnaar „iet af tTscheidfn Wijl men nu ook in de buiten-Christelijke wereld en dus overatreS vindt is men al meer tot de, onzes inziens juiste, overtufging g komfn Soort. SUbj'eCtieVe feligie t0t * -ezen van d8eng me2

™S™^^m met ziin'in ieder mensch aanwezig »z-d

Geheel afgescheiden echter van de voorwerpelijke religie of de Ooen banng Gods, ,s men toen deze subjectieve religie, ook i^ verband „et andere eigenaardigheden van 's menschen wezenftot voorwerp van nade

HegïïTf iSK "ÏÏ^6" °nt8t0+nd' V°°ral SCde;t den DuuX wijsg Hegel (t 1831) wat men noemt de „wijsbegeerte van den godsdienst"

■"SE-WïïLS" z"lk ™ nade"ke" ~

Na de stadie van de ons In de Schrift geopenbaarde kennisse Oods,

Sluiten