Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

VAN 'S HEEREN ORDINANTIËN. — DE RELIGIE

tweede omstandigheid, waardoor de kennis der afgoderijen in de vorige ZLeTZi"™™* * ^ ontdekkinge" °P he/gebied vln S

Vooral in Egypte en in Azië, en dan in Babylonië en Assvrië maar ÏÏLT 5? tefr?0rdïge E«geIsch-Indië, vondmen en vhS^ mén nog gelijk in het land van den Nijl en in dat van VTgris en Eufraat, tempels en godenbeelden, opschriften in steen en refSeuS literatuur - vroeger voor een deel verborgen onder den grond èn met de grootste inspanning aan het licht gebracht - als monumentS van reeds lang niet meer bestaande afgoderijen; óf, gelijkThetTand vaï den Ganges en op Ceylon, en ook in China en in ons Lë vond meï of raakte nader bekend met nog bestaande afgoderijen

Vooral aan de ontcijfering van het in eerst nog onbekende talen geschrevene hebben toen de geleerden zich gewijd; deels met het oog on den inhoud zelf, deels om door de kennis dier talen, en haar vergeïïingP zoo onderling als met andere, tot dieper inzicht te komen in de vasfe wetten en het wezen der menschelijke taal

Onder leiding van den grooten meester op dit gebied, Max Müller zijn de heilige boeken van het Oosten», om ons alleen hiertoe te b£ palen, thans ,n vertaling ook voor hen, die de oorspronkel^e talen nie verstaan, toegankelijk gemaakt. «"kciijkc taien met

Voegen wij hier nog aan toe, dat, dank zij de mededeelingen van reizigers en zendelingen, tevens de kennis van'de religie der"wHd^ of natuur-volken is uitgebreid, dan laat het zich begrijpen, dat er ondêr invloed van de straks genoemde ontwikkelingstheorie, naast de wHst fpXZ " g0dSt"enSt" °°k »geschiede™ ™ den godsd'iS'

Langs histofischen weg tracht men daarin aan te wijzen, hoe uit wat

hPPftH0g.Va"+de rC,igie Vindt bij de wilden' zich langzaam ont^iÏÏd heeft de hoogste vorm van religie, die men in het Christendom aansThouwt

ge?o°emdhier gelde" V00r °"S eChter deZelfde bezwafen als zo°™» Het Christendom toch, als de eenig ware religie, is voor ons niet een vrucht van menschelijke ontwikkeling, maar var.Goddelijke openbaring En al moet erkend, dat er in de valsche religiën zeer zeker verschil if " en tevens dat men, dank zij de groote scherpzinnigheiddergeleerdé onderzoekers, zij het ook in nog ruwe trekken, een ontwikkeling een proces m de pseudo-religie kan aanwijzen - juis omdat het Christendom geen vrucht van „ontwikkeling» is, kan men wel van *ï pseudo-rehgie», maar niet van „geschiedenis van den god!SSS?Sïta

veSreWnUlen tha"S traChte" °ntStaa" der afgoderij ™*™*ë te De ware religie is de bewuste gemeenschap van den mensch tot God,

Sluiten