Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

VAN 'S HEEREN ORDINANTIËN. — DE RELIGIE

hanreb„0,har?.kUnnen * uitdrukken door hier te spreken van hoofd, De religie nu als religie in den mensch, of subjectieve religie is een de hand eefSt ^ da" Va" het hoofd en einden* ook ™

Zij wortelt in het hart, in wat wij als den zetel of het gebied van als hef ,,geS»geVOel' " *" °°k ^ het reUgieUS ^kT^Z Wat gevoel is, laat zich uiterst moeilijk zelfs maar omschrijven WH kunnen he vergelijken met den klankbodem van een nïïSïSSnS Het is met de gewaarwording, de indruk zelf, maar datgene wat haar

mlEt' Zeeldtmoeohaar ^r*,Cn Zkh 0Pe«^rtaai?S oTonÏÏ ■ u l!e ,f geldt 00k van het religieus gevoel; van het eevoel dat zich verbindt aan de gewaarwording van het Goddelijke Dan aï worte

Lr°h°\de/f?e ta het hart' z« is niet maar uitslü tendTeen zaal van he hart of het gemoed, maar ook van het hoofd, van hekennen

Is reeds alle gewaarworden een kennen, en maken wTuit onS gewaarwordingen voorstellingen, de menschelijke geest maakt zich ook

En ook deze voorstellingen tracht hij, bij eenigszins hoogere ont' wikkehng, met elkaar in verband te brengen. Hij gaat er ovef denten er ontstaa een geloofsleer, een wetenschap van zijn kennTsse Gods

En eindelijk, de religie, zooals zij zich als ware religie in he ChrSten

ooTeen Taak' v^ÏT f °f

^^l^Z~ens<±en als goed of S»-hfbXS

W» komen thans tot de z.g. ethische of zedelijke religies onder de afgoderijen Zij dragen dezen naam, omdat de geloofsvSr^ïnï die men zich hier van God maakt, op één voornaam puntde van de natuur-reHgies. In deze laatste toch zijn, Jooals ^vonden de goden öf onverschillig voor, gelijk bij de lagere, óf gelijk Wj dThoögere Tl^ChteTS\Van: W3t men noemt> de ^édelijiïerddorde g 6 slicht TZT^-T t0Ch is een ingeboren besef van goed en

rèeas nSZ\Zt " dat het ki"d in 2«n wieS <& beser

reeds metterdaad heeft, maar in denzelfden zin, waarin dat kind als

h f "En bh 6daTLslf ^ geb,°ren kind iS' °°k het »1*«^<*£ neen. tn bij dat besef van goed en slecht is hem, in denzelfden 7in

aangeboren, dat hij het goede doen en het slechte laten moTen ook * ^ ™ ^nTet

~Jïï«£^tt Saamvatte" als * *"* van het bestaan

Sluiten