Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282

VAN 'S HEEREN ORDINANTIËN. — REVELATIE

In onze Europeesche saamleving is in deze dagen, indien men althans het oostelijk Europa uitzondert, zulk een belijden, waaraan een zoo zwaar lijden verbonden is, een zeldzaamheid.

Toch is er aan het Christelijk belijden, het zuiver Christelijk belijden, vaak nog spot en achteruitzetting verbonden.

Bid dan om kracht van God, om sterking van uw wil, tegen dit betrekkelijk zoo geringe lijden niet op te zien; bewaard te blijven voor armzalige Petrusverloocheningen.

VII.

DE HEILIGE VLOEK EN HET HEILIGE LOT.

De Heere is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid

Psalm 145 i 18.

Het opheffen van 's Heeren Naam tegen het ijdele in het saamleven met onze medemenschen geschiedt, naar wij in het vorige hoofdstuk zagen, door het verbreiden en het belijden van dien Naam.

Daarmee is echter wat God ons in het derde Zijner geboden gebiedt, nog niet uitgeput.

Het „Gij zult Mijn Naam heiligen!" sluit ook in zich, wat de Schrift noemt: het aanroepen van Gods Naam.

* *

„De Heere is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid," zoo zingt de dichter van den 145sten Psalm.

Het aanroepen van Gods Naam is het aanroepen van God Zelf, van den Zich in de natuur of de Schriftuur openbarenden God; Hem roepen, opdat Hij ons hoore; Hem er bij roepen, opdat Hij ons te hulp kome.

En dat aanroepen van Gods Naam is altijd een bidden, een spreken tot uw God.

Maar zoo verstaat ge dan ook, dat dit aanroepen van Gods Naam met vreeze en eerbieding moet geschieden.

Die den Heere aanroepen, is Hij nabij.

Hij nadert dan tot hen, Hij, de Hooge en Verhevene.

Van niemand blijft Hij verre, die Hem aanroept in der waarheid.

In waarheid, d. w. z. zóó, dat dit bidden, dit aanroepen van harte gaat en heilige ernst is, gelijk de Heere Jezus dan ook spreekt van een „aanbidden in geest en waarheid" (Joh. 4 : 24).

En hierin ligt dan ook de machtige vertroosting van dat woord uit den 145sten Psalm.

De vertroosting, dat uw God u nabij is, als gij Hem van harte en ernstig aanroept.

Sluiten