Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROFANATIE. ONBEDACHTZAAM AANROEPEN. ONHEILIG VLOEKEN. ENZ. 409

Maar zwaarder zondigt hij, die uit haat tegen de waarheid, en tegen zijn consciëntie in, de waarheid verloochent

Hier is de verloochening de eigenlijke afval, die samenvalt met de onvergeeflijke zonde.

* * *

Ten slotte zij hier nog gewezen op de hypokrlste, als een zonde van het misbruiken van Gods openbaring. Het woord komt van het Grieksche hypokrités, of tooneelspeler. En de „hypokriet" is dan ook hij, die een rol speelt: de rol van een geloovige, een belijder. Hij is een huichelaar, die voor menschen wil schijnen zooals hij voor God wezen moet, maar niet is.

Hij misbruikt de openbaring, door te doen alsof hij er aan gelooft Zijn eigenbelang beweegt hem, zijn ongeloof te verzwijgen en geloof te huichelen.

Ook deze zonden tegen den Naam zal de Heere niet onschuldig houden.

XXIII.

PROFANATIE. ONBEDACHTZAAM AANROEPEN. ONHEILIG VLOEKEN. GODSLASTERING.

GS zult den Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken.

Exodus 20 : 7a.

Na de bespreking van het: zich, in het saamleven met onze medemenschen, bezondigen aan den Naam of de openbaring Gods bij het verbreiden en het belijden, rest ons thans nog te handelen van de zonde bij het aanroepen van den Naam en allereerst van de profanatie in enger zin.

* * •

Het woord „profanatie" hebben wij uit het Latijn.

Het bestaat uit pro — „voor" en fanam = „een heilige, aan de godheid gewijde plaats, een heiligdom, of tempel".

„Profaan" is dus, wat zich voor of buiten den tempel of het heiligdom bevindt en derhalve ongewijd, onheilig, gemeen is, en profanatie Is alzoo ontwijding, ontheiliging.

Toegepast op den Naam, wordt het dus: den heiligen Naam van uw Ood, voor zooveel aan u staat, ontwijden, ontheiligen.

De profanatie of het profaneeren staat dus vlak tegen wat God u gebiedt: Zijn Naam met vreeze en eerbied te gebruiken.

* *

Sluiten