Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

458

VAN 'S HEEREN ORDINANTIËN. — DE SABBAT

19) twee draden weven, 20) twee draden scheuren, 21) een knoop leggen, 22) een knoop losmaken, 23) twee steken naaien, 24) twee steken scheuren, 25) een ree vangen, 26) haar slachten, 27) haar de huid aftrekken, 28) haar zouten, 29) haar vel bereiden, 30) de haren afschaven, 31) haar stuk snijden, 32) twee letters schrijven, 33) twee letters uitvegen, 34) bouwen, 35) afbreken, 36) vuur blusschen, 37) vuur aansteken, 38) met een hamer plat slaan — en eindelijk 39) van het eene gebied naar het andere dragen.

Maar met dezen eenigszins zonderlingen catalogus van hoofdwerken was men er nog niet

Men diende ook te letten op wat uit de hoofdwerken volgde.

Zoo waren b.v. maaien en malen verboden, doch wèl bezien was het uitplukken van een korenaar reeds „maaien"; en het met zijn handen uit zulk een aar de korrels wrijven, wat was dat anders dan „malen"? Hij, die zoo iets bestond, maakte zich alzoo schuldig aan dubbele schending van den Sabbat

Düs was de Israëlietische Sabbat geworden, toen de Christus onder Israël optrad.

V.

DE ISRAËLIETISCHE SABBAT TEN TIJDE VAN JEZUS.

En Hij zeide tot hen: De Sabbat is gemaakt om den mensch, niet de mensch om den Sabbat.

Markus 2 : 27.

Slaan wij thans op den Sabbat uit Israëls tweede periode, zooals wij dien onder invloed eerst van Ezra en Nehemia, daarna van de Syrische vervolging en eindelijk van de Farizeën hebben zien worden, een blik, en bepaaldelijk ten tijde dat de Heere Jezus onder Israël optrad.

Vrijdag was de dag der „voorbereiding", zooals het ook in het Nieuwe Testament — Matth. 27 : 62, Luk. 23 : 54 en Joh. 19 : 31, 42, — heet

Des namiddags om drie uur werd deze voorbereiding tot den Sabbat te Jeruzalem, in een der voorhoven van den tempel, door een priester met trompetgeschal aangekondigd.

Van dit oogenblik af werd alle beroepswerk gestaakt

Dan werden de spijzen toebereid voor de drie maaltijden, die gedurende den Sabbat moesten worden gehouden; de tafels gedekt, de lichten ontstoken; men wiesch zich en trok feestkleederen aan.

Als straks de poorten van Jeruzalem schaduw gaven, werd het al stiller. En als eindelijk de zon was ondergegaan, lag over de stad, als smeltend-volmaan-licht over eenzaam lente-woud, de placide rust van den Sabbatavond.

Sluiten