Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

252

VAN 'SHEEREN ORDINANTIËN

ons vertrouwen te stellen alleen op God zelf, aller oorzaken Oorzaak, en die in alle tweede oorzaken inwerkt met Zijn eeuwige en alomtegenwoordige kracht.

* *

Ten slotte zij hier nog opgemerkt, dat heel deze dienst der engelen in ruimer zin, hun loven en strijden en dienen in enger zin, een werking is van geesten, dat is van willende en daarom zedelijke wezens.

Daarin lag ook voor de engelen de mogelijkheid van een val.

De engelenwereld met haar orde niet slechts der dingen, maar ook der werkingen, is de wereld waarin men zondigen kon, waarin het eerst gezondigd is.

Daarover in het volgende hoofdstuk.

vin.

DE VAL DER ENGELEN.

Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijnen engelen bereid is.

Mattheüs 25 : 41.

Van ons onderzoek naar 's Heeren ordinantiën voor de engelen brengt dit hoofdstuk het slot.

Behooren de engelen als geschapen geesten tot de natuur, wij hebben uit de Schrift aangetoond, dat er ook voor dit deel der natuur of der schepping Gods, evenals voor haar zinnelijk-stoffelijk deel, ordinantiën des Heeren zijn; ordinantiën zoo voor het wezen als voor de werkingen dezer geesten.

Wat het laatste betreft, wees het vorige hoofdstuk aan, hoe er, behalve hun geestelijke actie van denken en willen, ook een dienst der engelen is, die als loven, strijden en dienen in enger zin, nader is te onderscheiden.

* *

*

Hiermede zijn wij met onze studie over de ordinantiën des Heeren genaderd aan de grens van het natuurlijke; van datgene, wat niet hangt aan creatuurlijk willen. Want wel zijn 's Heeren ordinantiën voor den dienst der engelen door Hem, als ook dezer creaturen Souverein, geheel onafhankelijk van hun willen aan hen opgelegd, maar zij moeten als redelijke wezens ze óók willen; ze volbrengen in zedelijke gehoorzaamheid; met redelijk welbehagen.

Zij moeten den wil van hun Schepper willen doen.

Sluiten