Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

276

ZONDAG XXXI. HOOFDSTUK V.

iit Juda's stam, om den Antichrist te verdoen en de poorte van het nieuwe Jeruzalem te ontsluiten. En dit juist bracht de Joden, en aanhankelijk ook de apostelen, in de war. Ze verwachtten, dat het koninkrijk van den Messias terstond en op eenmaal in zijn volle glorie zou komen, om als door één slag de werkelijkheid te bieden van wat in Israëls volksstaat lag voorgeteekend. Dit nu was niet zoo. Die vervulling zou in twet stadia komen. Eerst het Koninkrijk der hemelen, geestelijk van aard er zonder uitwendig gelaat; en eerst daarna het rijk der heerlijkheid, ir uitwendige glorie; en daar tusschenin lag dan het kruis van Golgotha reden waarom juist dat kruis hun een ergernis was; en Jezus tot Petrus zei: „Satan ga achter mij", omdat hij Jezus in de vervulling van di< dubbele taak wilde storen.

Eerst thans zal het ons mogelijk zijn, om het verband vast te stellen dat er tusschen dit Koninkrijk der hemelen en de Kerk van Christus oj aarde bestaat. Dit kon niet, zoolang de uitdrukking van het Komnkrij der hemelen in algemeenheid zweefde en geen bepaald begrip aanduidde maar kan nu wel. En dan zij al aanstonds opgemerkt, dat ons uitgangs punt hierbij moet genomen worden in het Lichaam des Heeren. Gelijk toe bekend is, schuift de Heilige Schrift dit Lichaam des Heeren gedurig e op allerlei plaatsen tusschen dat Koninkrijk der hemelen en de Kerk o aarde in. Dit Lichaam nu is niet hetzelfde als het rijk of het komnkrijl Een rijk heeft een koning, het lichaam heeft een hoofd. Een rijk zi< op de eenheid van macht en gezag die door de ééne rijkswet wordt ui geoefend; het lichaam ziet op de samenvoeging der leden en hun ondei ling levensverband. We hebben hier dus bijna hetzelfde onderscheid, d; ook op aarde tusschen een rijk en een volk bestaat. Want wel is ee rijk ondenkbaar zonder een volk, maar toch drukken beide iets ande uit. Het volk, de natie, is de organische saambinding der burgers of lam genooten. Het rijk daarentegen is de openbaring van majesteit en mact die over dat volk gaat, het in stand houdt, regeert en beveiligt. Het Lichaa des Heeren is dus de organische samenbinding van alle uitverkoren) Gods, die krachtens deze uitverkiezing geroepen zijn, om burgers van h Koninkrijk der hemelen te worden. Deze allen saam vormen een gehei hooren bij elkander, staan tot elkaar in een door God gewild verban en het leven wordt in deze allen saam geregeld en geleid door Hei die het Hoofd des Lichaams is, terwijl dit Lichaam de vervulling is de genen die alles in allen vervult.

Toch dient ook hier onderscheiden tusschen dit Lichaam des Heere zooals het voorgeteekend ligt in de uitverkiezing en zooals het in

Sluiten