Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDAG XXXII. HOOFDSTUK IX.

387

ook die toeëigening geschiedt niet door ons, maar door den Heiligen Geest, en in die toeëigening zijn de goede werken juist begrepen. De goede werken zijn een gevolg van onze verlossing, nooit de oorzaak of medeoorzaak er van. Altoos blijft het goede werk de vrucht, is het geloof de plante, waaraan ze groeien, en ligt van die plante de wortel in Gods vrijmachtige verkiezing. Hierover behoeft dan ook geen woord meer gezegd. Niet één Gereformeerde, dien naam waard, belijdt het anders. Daarover bestaat onder ons geen verschil.

Maar wel beginnen de overtuigingen eenigszins zwevend te worden, als er sprake komt van de goede werken als middel ter geloofsverzekering.

De hoogleeraar Voetius, die nog altijd onze kundigste godgeleerde blijft, liet zich hierover in zijn Catechismusvragen aldus uit:

V. Moet een yeder versekert zijn van zijn geloove? A. Ja.

V. Alle geloove is dat een goet en oprecht geloove? A. Neen.

V. Waar uyt sal ick my versekeren dat myn geloove goet is? A. Uyt de vruchten des selfs. Matth. VII : 17. Jac. II : 18. V. Wat zyn dat voor vruchten? A. De goede wercken.

V. Wat wort hier verstaan door het geloove ? A. De particuliere toepassinge ende versekeringe des selfs. V. Welck is het merckteecken van de ware Kercke? A. De waerheyt van Gods woort.

V. Wel waerom staat hier dan, dat men versekert is van syn geloove door de wercken ?

A. Dat is ten aensien van de particuliere toepassinge en versekeringe.

V. Welck sal u dan een seker teecken syn dat ghy het rechte geloove hebt?

A. De goede wercken.

V. Bewyst dat?

A. Jac. II : 18. Maer sal yemant seggen, Ghy hebt het geloove, ende ick hebbe de wercken; toont mij u geloove uyt uwe wercken, ende ick sal u uyt myn wercken mijn geloove toonen.

V. Vertrouwen wy dan sekerlick op onse wercken ?

A. Neen.

V. Hoe zyn wy daer door seker?

A. Omdat wy uyt ende door deselve, als uyt ende door een gewis teecken ende volgende vrucht van onze gemeynschap met Christi heyligmakinghe en de rechtveerdigmakinge versekert worden dat ons geloof geen doot geloof, of bedrieghlicke persuasie, maer een oprecht, levend ende rechtveerdighmakend geloove is.

V. Zyn wy daer uyt seker als een oorsaek van onse verlossinge?

A. Neen.

V. Gaen de wercken voor, of volgen se? A. Sy volgen.

Sluiten