Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

ZONDAG XXII. HOOFDSTUK VI.

het kort saam te vatten, voor ons vallen Historie en Profetie juist bij het eerste en tweede bedrijf uiteen. Historie vormt óns al wat aan Bethlehem voorafging en er op volgde; en is Profetie alleen wat bij de wederkomst van Jezus nog te wachten staat. Daarentegen voor Jesaja en de zijnen lag het geheel anders. Voor hen was Historie nog enkel wat in het paradijs, bij den Zondvloed en aan de Roode Zee was geschied, maar lag èn Bethlehem èn Golgotha evenals de Wederkomst des Heeren nog van verre.

Wilt ge nu die beide, de komst en de wederkomst des Heeren principieel onderscheiden, houdt dan in het oog, dat die komst met uw ziel, en die wederkomst met uw lichaam in verband staat. De Messias, die bij Bethlehem verschijnt en op Golgotha sterft is een redder uwer ziel, maar die juist daarom van uw lichaam harde dingen vergt, uw lichaam niet spaart, en niet zelden van u eischt, dat ge uw lichaam in den dood zult geven. Daarentegen de Christus, die op de wolken zal wederkomen, heeft voor uw ziel niets, wat 41 ij u niet reeds schonk, maar komt juist om uw lichaam te redden.

Iets wat natuurlijk niet zeggen wil, dat de Messias van Bethlehem niet zijdelings ook het lichaam zegent, in zooverre matigheid en godzaligheid ook het lichaam ten goede komen; noch ook dat in de wonderen van genezing en opwekking geen beduidenis ook voor het lichaam zou liggen; maar toch, het lichaam staat bij de eerste komst van Jezus niet op den voorgrond. Op Golgotha redt Hij uw ziel, en wat Hij aan het menschelijk lichaam doet door genezing en opwekking blijft juist een wonder, een exceptie, meer een profetie van wat later te volgen staat, dan een belofte dat het heel de kerk door zoo zijn zou. Vandaar dan ook dat de gaven der gezondmaking tot den eersten tijd beperkt zijn. Want wat velen voorgeven, dat deze gaven der gezondmakingen nog steeds voortgaan, weerspreekt zichzelf: 1». daardoor dat Jezus allerlei soort van ziekten genas, terwijl de genezingen waarop men thans wijst, enkel zulke ziekten betreffen, die met het zenuwleven saamhangen en dus psychologisch te bereiken zijn; en 2°. daardoor dat de opwekking van dooden, die er bij hoort, niet meer voorkomt. Goed bezien hebben we het dus daarvoor te houden, dat Christus bij zijn eerste komst op aarde zakelijk alleen om het werk van de verlossing der ziel kwam, maar tegelijk in zijn teekenen en wonderen de profetie schonk van wat het eens bij zijn tweede komst voor al zijn geloovigen ook naar het lichaam zou worden. Dat daarop nu de tusschentijd van de kerk volgt, waarin deze wonderen en teekenen ophielden, en ons als profetie daarvoor in plaats de Openbaring van Pathmos wierd gegeven, terwijl inmiddels slechts in zoover ook het lichaam

Sluiten