Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

536

ZONDAG XXVI. HOOFDSTUK VI.

lijk juichen zal. Maar deze onze kortzichtigheid mag nooit de maatstaf zijn, waarnaar we het Sacrament beoordeelen. Het Sacrament van den Doop is een heilige, een goddelijke instelling, die uitsluitend mag beoordeeld naar den maatstaf van zijn Insteller, en deze maatstaf eischt, dat het niet biijve bij wat de Dienaar doet, maar dat de actie, de werking, de bezieling der hemelsche genade, die door Christus uit den hemel wordt gewerkt, het uitwendige teeken begeleide, navolge en verzelle.

Wie het anders leert, snijdt de kerk van den Christus af; stelt het Sacrament op menschenwerk in plaats van op een werking des Heeren; en is er verantwoordelijk voor, zoo door deze onheilige opvatting de kerk in den dood terugzinkt.

ZESDE HOOFDSTUK.

Want ook wij allen zijn door éénen Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot éénen Geest gedrenkt. 1 Cor. 12 : 13.

De geestelijke werking, die in de Doopsbediening van Christuswege uitgaat, moet natuurlijk een genadewerking zijn. Dit kan niet anders, omdat de heilige Doop als Sacrament bij het Genadeverbond behoort. Nu komt het er intusschen op aan, om eenigszins nauwkeuriger in te zien, waarin deze genadewerking bestaat. Niet alsof de genadewerking zelve aan uw inzicht gebonden ware. Immers verreweg de meeste gedoopten zullen nooit in staat blijken, iets dieper in deze heilige mysteriën in te dringen, en toch verhindert dit niet, dat ze in de vrucht van deze deelen. Maar voor hen, aan wie God de Heere ook eenige gave der kennisse en van geestelijk verstand heeft geschonken, mag daarom een toelichting van deze vraag niet achterwege blijven. Ge gevoelt toch, hoe die leden der kerk, in wie God een krachtigen prikkel schonk, om over zijn heiligheden na te denken, zich op de ééne of andere wijze toch een voorstelling van deze zaak maken. En ontbreekt dan de noodige voorlichting, die hen op het goede pad helpt, dan verdwalen ze op gevaarlijke doolpaden, en hieruit wordt allerlei practisch ongerief in de toepassing, en straks iri een volgend geslacht allerlei ketterij geboren.

Om nu, zooveel dit ons gegund is, iets dieper in dit Doopsmysterie in

Sluiten