Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

544

ZONDAG XXVI. HOOFDSTUK VII.

van het lichaam van Christus. En hiertoe nu bewerkt de Christus u door zijn Heiligen Geest in die wondere sacramenteele genade, die Hij door den heiligen Doop u schenkt.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Of weet gij niet, dat zoo velen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in onzen dood gedoopt zijn?

Rom. 6 : 3.

Zoo is er dan in het Sacrament van den heiligen Doop niet enkel de besprenging met water, die ge ziet, maar ook een genadewerking door den Heiligen Geest, die ge niet ziet. Deze genadewerking in den Doop plant het nieuwe leven niet, maar onderstelt dat dit reeds geplant is, en komt het alsnu besproeien, opdat het te beter opwasse. En deze besproeiing bestaat hierin, dat het reeds ingeplante geloof gesterkt wordt, en wel door het uit zijn eenzelvigheid los te maken en over te leiden in de gemeenschap met het lichaam van Christus;

De vraag, hoe dit bij een klein kind mogelijk is, komt eerst later bij den kinderdoop ter sprake; maar ook wat volwassen personen betreft, zij al aanstonds opgemerkt, dat de heilige Doop nooit de geloofsoefening kan sterken, maar alleen het ons ingeplant geloofsvermogen. Toen de Kamerling van Moorenland gedoopt wierd, was het geloofsbewustzijn in dezen hoogen staatsbeambte zeker nog weinig ontwikkeld. Wel had hij studie gemaakt van het Oude Testament, maar zijn kennisse van den Heere Jezus Christus berustte op zeer summiere en korte prediking. Toen nu de Doop dit zijn geloof sterken kwam, zou het hem niets gebaat hebben, of al op dat ééne oogenblik zijn geloofshelderheid versterkt ware; want morgen en overmorgen zou hij misschien in heel andere aangelegenheden en staatszaken verdiept zijn; en den dag daarna zou zijn geloof allicht weer gezonken wezen onder het aanvankelijk peil. Neen, zou deze man aan zijn Doop iets hebben, dan moest door dezen Doop hem zulk een genadewerking worden aangeboden, die hem bijbleef, en die ten gevolge had dat zijn geloof voor levenslang gesterkt wierd. En dit nu kon natuurlijk niet in de geloofsoefening geschieden, want de geloofsoefening wordt telkens afgebroken. Afgebroken door uw slaap, afgebroken door allerlei stoffelijke aangelegenheid, afgebroken door pijn of bedwelmende krankheid. Zal dus de geloofssterking, die aan den volwassene in den

Sluiten