Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZONDAGSAFDEELING LIL

Vraag 127. Welke is de zesde bede?

Antwoord. Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van den booze. Dat is: Dewijl wij van ons zeiven alzoo zwak zijn, dat wij niet één oogenblik kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vleesch, niet ophouden ons aan te vechten: wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws Heiligen Geestes, opdat wij in dezen geestelijken strijd niet onderliggen, maar altijd sterken wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale dé overhand behouden.

Vraag 128. Hoe besluit gij uw gebed ?

Antwoord. Want Uw is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Dat is: Zulk alles bidden wij van U daarom, dat Gij,' als onze Koning en aller dingen machtig, ons alles goeds te geven den wil en het vermogen hebt, en dat alles, opdat daardoor, niet wij, maar Uw heilige name eeuwiglijk geprezen worde

Vraag 129. Wat beduidt het woord: Amen ?

Antwoord. Amen, dat is te zeggen: het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn harte gevoele, dat ik zulks van Hem begeere.

EERSTE HOOFDSTUK.

Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij zelf verzoekt niemand.

JAC. 1 : 13.

Van niet-Gereformeerde zijde heeft men vaak beproefd, de zesde bede in tweeën te splitsen. Men nam dan zeven beden aan, eerst drie voor 's Heeren glorie, dan midden in ééne bede voor onze aardsche nooden, en ten slotte drie beden voor onze geestelijke behoeften. Vooral het voorbeeld van Augustinus schonk aan deze indeeling in breeder kring ingang en nog zijn er onder de Luthersche godgeleerden meerderen, die deze' in-

Sluiten