Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERIJSEL (TWENTE, 1546).

19

Wie vrij wil worden van hoorigheid, koope zich vrij van den heer en Mede een ander persoon, als „wederwissel" in zijn plaats; anders blijft hij hoorig; doch wie 'zijn hofrecht niet „verwaert", wordt „belmundich" (cf. art. VIII). De hofmeier zal op' vertoon van het door den rentmeester afgegeven consent tot vrijkoop den „wederwissel" in 't hof gerecht ontvangen en de rechtshandeling inboeken. 16. IV. Item nemant van den hofhorygen luden mach vry worden ofte uth der echte ofte horycheyt komen eer dan he, van den here gecoft wesende, selven persoenlyk yn den hof voer synen hofmeyer yn eyn hofgerychte uthgegaen ys, brengende aldar eyne gelyke wedderwessele yn syn plaetse. Ende soe dat nyet en schet, blyft he hofhorych, 't sy man ofte vrouwe, ynden he syn hofrecht verwaert heft, anders belmundych, dat ys egen nae der doet. Ende de hofmeyer, gesyen hebbende eyrst 't consent des vrycopes van den renthemester, behoert eene gelyke wedderwessele 't' ontfangen gerychtelyken myt twen hofgenoten, cornoten des solven hofgerychtes, nae older gewonten, tekende aldaer yn dat hofboeck de namen van dengenen, de vuyt ende yn den hof gaen.

Hoorig goed mag slechts in gebruik zijn bij personen, die tot de echte behooren. Zij blijven in de echte totdat zij zich vrijkoopen en voor wederwissel zorgen; hun afstammelingen blijven hof hoorig, waarheen zij ook gaan, totdat zij zich vrijkoopen. 16. V. Item alle de up des heren ofte Key. Mats. erven ende guederen wonnen, de behoren yn de echte 't syn als voersz., by verboerte des gudes, ende blyven ock yn der echte soe lange' se syck van den Heren quytkopen ende voer den hofmeyer uth der echte myt eerlyker wedderwessele gaen als voersz. Ende desgelyken ock ore kynder blyven hofhorig, woer sye ock vertrekken, ende de van den hofhorygen dochteren ofte

Ivrowen personen weder gebaren worden, de blyven alle hofhorych, waer sye ock wonnen, soe lange als se syck dar uthkopen ende uthgaen als voersz. Hand- en spandiensten en betaling van pacht. 16. VI. Item alle de up Key. Mats. erven wonnen ende guderen, synt den Heren denst schuldych na older gewonten, ende oer 76, 135. pacht te brengen waer den heren belevet bynnen den lande van Twenthe.

Sluiten