Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

overijsel.

1548, Juli 20. Ordel van de „huisgenooten" van Ootmarsum, in hooger beroep 1), behelzende dat, nu er niet behoorlijk is gedagvaard („gebodet"), er vooralsnog geen uitspraak over 't geschil kan worden gegeven.

16. Anno 48, Margrete. Cornoten: Berent Eppinc; Herman Geerdinc. Item de appelleerde sake van den hofmeyer 't Oldensal tusschen Lubbert Ansynck, appellans, en Fenne Ansync, 't Lemselo, verwererschen, ter anderen syden, is bestadet 't wysen an Esken ten Eechoven; de secht daerup dat de huysgenoten nyet schuldich synt inne twisen, dan men behoert se 't boden als recht is en wilt dan wisen dat recht is.

IV, p. 288. 1662, Aug. 9. Ordre en redres over 's Landts Domainen van Twenthe7),

Anno 1662, den 9 Augusti.

7. Hebben de heeren Gedeputeerden, ingevolge resolutie ende welmeininge van Ridderschap ende Steden, de Staten van Overyssel, ook volgens schuldige plicht, haere gedachten laten gaen, om des Landts domeinen van Twente, ende onder desen rentampte gehorigh, ten meesten dienste deser Provincie, aen d'eene syde, ende meeste redelycke billickheyt voor die meyeren, aan d' andere syde, te beneficeren, verpachten ende te taxeren.

Capittel I.

Narichtinge aengaende de natuyre aller deser goederen.

Waar de hoorige goederen, aan de Provincie Overijsel toebehoorende, zijn gelegen (1); ze zijn onder 7 hoven verdeeld (2); garjgoederen, d. z. zulke, waarvan als pacht garven worden betaald (3) ; goederen, die een onveranderlijke pacht geven; versterf, erfwinning, opvaart, vrijkoop, wissel (4).

I. Dese voorsz. goederen sijn gelegen het meeste gedeelte in Twente, veele in 't Graefschap Benthem, eenige in de heerlyck-

x) Zie p. 25, art. XX.

2) Racer merkt t. a. p. op, dat uit verschillende bepalingen van deze „Ordre" blijkt, dat Gedeputeerde Staten niet altijd even goed zijn ingelicht geweest, en dat b.v. in dezen aanhef ten onrechte van de veronderstelling wordt uitgegaan, dat de Staten, als hofheer, eenzijdig konden bepalen, welk recht dten hoorigen der provinciale hofhoorige erven toekwam.

Sluiten