Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

OVERIJSEL (DEVENTER, 1642).

verkoft, alsdan gaet koop voor huyr, also dat in sulcken val de coper op de naestcomende vervarens-tijt naer verloop van ten minsten drie maenden het verwonnen goet sal mogen aentasten ende den huyrman doen ruymen.

142. II. Als een tuchtenaer tuchtgoet heeft verhuyrt, wort de huyre door des tuchtenaers doot ge-eyndigt, ende sal den huyrman op 't versoeck des eygenaers ruymen ter naester vervarens-tijt van den jare, daerinne de tuchtenaer gestorven is.

152. VIII. De goederen, soo den huyr-man in 't gehuyrde huys gebracht heeft, zijn aen den eygenaer verbonden voor de huyrpenningen, ende voor alle schade, aen 't huys gedaen; maer goederen, soo een derde man toe-behooren, of aldaer in bewaringe gedaen of geleent, zijn voor de huyre niet verbonden. Ende by soo verre den huyr-man met wille des eygenaers een ander het gehuyrde huys in 't geheel of ten deele verhuyrde, zijn des tweeden huyrmans goederen alleen verbonden voor de summe waer voor hy gehuyrt heeft.

Huur van diensten.

168. X. Alle gehuyrde knechten, maegden ende ammen sullen gehouden zijn hare toegeseyde tijt uyt te dienen, soo verre sy binnen Deventer gedencken te woonen, ten ware sy quamen te trouwen.

168. XII. Een burger of ingeseten sal syne dienstboden buyten tijts niet laten gaen sonder wettelijcke oorsake, tot kentenisse der heeren burgermeesteren in der tijt, of sal betalen het volle loon, daer de dienst-bode in is. Ende sal oock geen dienst-bode sonder orsaecke syn heerschap ofte vrouwe buyten tijts verlaten, by verbeurte des loons van 't loopende jaer.

Titel XV. Van verjaringe.

Extinctieve verjaring van acties; stuiting; schorsing (1); acquisitieve verjaring van roerend goed (4).

62, 64. I. Alle verjaringen van alle actiën, reël of personeel, waerover geen ander tijt is gestelt, verjaren door verloop van een derdendeel van hondert jaren, ten ware binnen den voorsz. tijt gerichtelicke aen-maninge ware gedaen, mits dat van den lopenden tijt werden afgetogen minder-jaricheyt, uytlandicheyt ende andere wettelicke verhinderingen, waerdoor niemant in rechte hadde connen spreken.

Sluiten