Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overijsel (twente, 18E eeuw).

153

1770, November 15. Huwelijksvoorwaarden van de hofgenooten der hoorige hoven van de Provincie zullen niet mogen worden aangegaan, dan nadat vooraf goedkeuring op den inhoud is verkregen van Gedeputeerde Staten. De hofmeiers moeten deze resolutie op de e. k. vergadering hunner hofgenooten voorlezen.

Zwolle, den 15 November 1770.

16. In consideratie zijnde genomen, dat bij publicatie van Ridderschap en Steden van den 29 November 1753 is verstaan, dat

38. geen huwelijksvoorwaarden door ofte over de erfvolgers van hofhorige erven deezer Provincie zullen mogen worden opgericht als op approbatie van deeze tafel, welke daarin met advijs van den landrentmeester naer gesteldheid der boedels geauthoriseert zijn disponeren en zorg te dragen, dat de erfvolger niet boven veimoogen des boedels worde bezwaard, en dat in plaats van zoodane huwelijksvoorwaarden, daertoe in tijds aan deeze tafel te presenteren, deselve integendeel genoegzaam alle niet dan na het sluiten des huwelijks en dikwijls eerst jaaren daarnaa ter approbatie worden overgegeven, om daardoor, ware het mogelijk, de goede intentie van Ridderschap en Steden, bij gemelde hunne publicatie, te illuderen.

Is nae deliberatie goedgevonden ende verstaan, dat voortaan alle zodanige huwelijksvoorwaarden aan deeze tafel ter approbatie zullen moeten worden gepraesenteerd, voorzien met de consideratiën daaromtrent van den landrentmeester of deszelfs verwalter, voor een aleer het huwelijk zal zijn voltrokken, bij een boete van 10 goudguldens, half ten prof ij te van de Provincie en half ten prof ij te van den landrentmeester.

En zal hiervan bij extract deezes worden kennis gegeven aen de respective hofmeyers in Twenthe, om, een ieder in den zijnen, aen deszelfs hofgenooten hiervan bij de eerste comparitie kennis te geven en deezen voor te leezen, ten einde zig daarnaa te reguleren.

(w. g.) P. E. Sabé. Accordeerd met 't voors. register: (w. g.) Derk Dumbar.

Sluiten