Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

180

STAD ZUTPHEN (14E EEUW).

mag met lighenden erve, binnen Sutfene gheleeghen. Ende di vormunder sal di kindere met hem in sinen huse ende in siner cost hebben. Moght hi des gudes niet verwissen, so magh di neeste van der sveertsiden, diet vermagh, vormunder wesen.

41. Vermoght en gheen van den maghen dat guet verwissen, so solen di scepene der kinder beste doen ende doen hem er guet verwissen.

Oec en sal men gene vormunderscap verkopen. 17, 147, Oec so en sal geen burger sien erve oft husynghe setten vor 148, 149. enen gast.

Curateele wegens krankzinnigheid; rekenplicht des curators; medezeggenschap der bloedverwanten van den curandus in de vervreemding van zijn goed.

70. Dit hebben di scepene ghelavet int jaer ons Heren MmoccCmoXXXV op Sent Johans avent:

42. Weer eyn man oft eyne vrouwe unwittigh ors sinnes, dighene, di des mans of der vrowen gued under heft, di sal daeraf rekenynghe duen den scepenen ende den erfghenamen tot ore eyscinghe, also ver als di scepene kennen, dat di man oft di

2, 41, 56, vrowe unwittigh si ors sinnes. Voert so en magh di man of di 59. vrouwe ors gudes niet en wegh gheven, tensi bi wille ore ghereghter erfghenamen.

Een kind van 12 jaar mag zelf een anderen voogd kiezen, en ook dezen te allen tijde vervangen door een ander. Als er op onmondigen iets vererft, wordt de rente voor roerend gerekend. Het uitgezaaide zaad eveneens, onverschillig of het op den wortel staat of gemaaid is of al in de schuur geborgen. Het zaad op den pupil toekomend land staande, op het tijdstip, dat hij mondig wordt, moet als roerend goed geschat worden. Een kind van 12 jaar, dat onroerend goed heep, mag dit verkoopen, doch een meisje moet daartoe een momber kiezen. (Zie echter p. 181, noot 1.) 24, 41. 71. Dit wisen die scepene vur recht: Alse eyn kynt, ist knecht of maeght, tweelef iaer is oelt, van dien daghe the rekene, doe dat kint gheboren was, so magh dat kynt sin guet van sinen ghebaerne mumbar eyschen ende nemen ende magh enen anderen mumbar kyesen, wyen dat et wil.

Mer dat kynt zal deyn mumbaer niet kiesen to sinen mumbaer to blivene to jaren of to anders eneger zekere tyt; mer et magh enen anderen mumbaer kesen, wanneirt hom gued dunckt ende et wil.

Sluiten