Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

graafschap zutphen (anno 1604).

225

recht is verschreven, woe oock gherichtelicke ghestalte pandtschappen, sullen niet voor ghereedt goedt, dan voor erftal gheholden worden.

Als overdracht van onroerende zaken of constitutie van op een

... bepaald goed gevestigde rente is geschied ten overstaan van den

rechter, waaronder het goed ressorteert, is geldig een generaal

hypotheek, dat daarbij werd gevestigd op de andere goederen, waar

ook gelegen, van dengene, die overdroeg of op wiens goed de

rente werd gevestigd.

150, 152. 14. Als transport van erf f tal off constitutie van renthe op een bysonder onderpandt, voor den richter daer dat gheleghen, ghepassiert is, sullen d'andere goeder voor den selven ter wahrschap off tot generale hypotheque ghestelt, onder stadt off anderen officiers ligghende, oock daer met verbonden zyn, in aller manieren off die wahrschap vnd 't generale verbande gheschiet waren voor den officier, onder welcken die goederen ghelegen.

Tit. XXI. Van ghemeynen stegen of straten af te graven.

Verbod van aangraven uit de gemeene markegronden, tenzij met toestemming van de markgenooten (erfgenamen), ter vergadering bijeen.

49. 1. Niemandt sal sich onderstaen van ghemeyne heyden of velden, steghen of straten yetwes af te graven, om aen synen grondt of landt te legghen, hy hebbe dan daervan eenen deuchdekcken titul by consent der alinghen erfghenamen, daertoe vergadert zijnde, als van olts ghebruyckelick, by pene van twintich olde schilden, half aen den heeren vnd half aen den erfghenamen te verbreucken, vnd dat d'aengraver op syne kosten sulcks sal wederom inshchten vnd lycken.

De markerichter kan zonder bewilliging der gemeene markgenooten, ter vergadering bijeen, de rechten der marke niet verminderen of met nieuwe lasten de marke bezwaren.

51. 2. Geene marcken-richters sullen buyten consent der ghemeyner erfghenamen, daertoe gheboerlick beroepen zijnde, der marcken rechten verminderen, of met eenighe nieuwe servituten beswaren.

de blécourt, Bewijsstukken Kort Begrip, ii. 15

Sluiten