Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

320

PROVINCIE UTRECHT.(1530; 1545).

legitime onschulde, den schout genoeg wesende, grootelyks gegraveert en geinteresseert waren, want zy haren turf graven ende alle andere haren dagelykse werken, daar zy gemeenlyk of moeten leven in 't sweet haars aanschyns, verlaten en ongedaan moesten laten blyven, mits welken niet alleen die supplianten maar ook haar gespannen en andere turf-gravers en arbeytsvolk ledig ende versuymig gaan moesten ende noch daarenboven haar geld verdrinken, want al quamen zy te rechte ende mede dronken of niet, evenwel worden zy mede gerekent en moesten betalen, ten ware by legitime cause der absentie als boven, als zy seyden, biddende ootmoedig, dat wy hierinne souden willen voorsien.

Doen te weten, dat Wy, genegen wesende tot welvaart en profyte van onsen ondersaten, en bysondere dat die justitie denselven gedaan en onverbrekelyk geadministreert worde, hebben Wy voor Ons ende onse nakomelingen (post alia:) geaboleert ende te niet gedaan die voornoemden usanciën van 9. huurrecht en andere corruptelen, hier vooren verklaart, ende hebben van nieuws geordonneert ende gestatueert, ordonneren ende statueren by desen, dat van nu voortaan in den voorsz. dorpe van Maarseveen in de plaatse van huurrecht gehouden ende geuseert sal worden schepen-recht, te weten dat aldaer 8, 9. recht gedaan sal worden by schout ende vyf schepenen, die onsen maarschalk van den nederquartier onses lands van Utrecht uyt onse name eens jaars vernieuwen sal ende kiesen van de verstandigsten van den voorsz. dorpen, mannen van eere, van goede name ende fame, die den anderen in den derden graad of nader niet bestaan, soo verde men die aldaar sou mogen bevinden, die welke hy alle jaar den eed vernieuwen en afnemen sal van uyt onse name een ygelyk recht ende justitie te doen, sonder gunst ofte wangunst tot eenig van p'artye te dragen, ende in alles te achtervolgen onse ordonnantie, onlangs op die onderhoudenisse van 't lage landrecht van onsen platten lande van Utrecht gemaakt. (Caeteris omissis.)

I, p. 478. 1545, Juli 23. Placaat van Keizer Karei V, waarbij verboden wordt onroerende goederen elders te transporteeren of te bezwaren met hypotheken dan voor het gerecht, binnen welks ressort ze zijn gelegen.

By den Kayser. Onsen lieven en getrouwen de Stadhouder, de eerste en

Sluiten