Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERKWARTIER (1569).

329

gerechten en strekt niet vorder, dan over die goederen daar onder resorterende en wert sulk een verstaan, (soo veel als aangaat de andere goederen onder andere gerechten resorterende) overleeden te wesen sonder testament. .

Krachtproef bij testament.

182. XLVI. Ende soo wanneer die begeert te disponeeren, krank en siek is, word gehouden te gaan onder den blauwen hemel over die derde deur, of op die gemeene heerenweg, en aldaar te disponeren en anders by gebreeke van dien, is syn testament en uyterste wille van geenre weerden.

Bijen-, lammeren- en biggentiend (53—56). — Grove tiend (57).

126. LUI. De ingesetenen van 't voorsz. quartier, die smalle kryttiend schuldig zyn en geven geen smallen kryttienden, dan alleen van byen, lammeren ende baggelen.

126. LIV. Ende aangaande die byen, worden die swermen vertiend, ter plaatse daar die byen staan als sy swermen.

126. LV. Die lammeren werden vertiend, daar die oyen in de twaalf nachten1) rusten of daar den harder en den hond het meestendeel van 't jaar eeten.

126. LVI. Die baggelen worden vertiend, nadat de baggelen ses weken oud zyn, ter plaatse daar die geteeld worden.

126. LVII. 't Koorn aan garven of vimmen staande, is den eygenaar van dien gehouden aan den tiendenaar drie weeten te laten doen, alse twee op eenen dag en die derde des anderen daags, om 't selve koorn te koomen vertienden ofte soo verre die tiendenaar van dien in gebreecke blyft, mag die eygenaar van het voorsz. koorn, de voorsz. tienden by twee gebuyren uytsetten en daarna zyn koorn vryelyk inmennen en even verre anders hier inne by den eygenaar gedaan word, staat 't selve tot correctie van den Heer.

Extinctieve verjaring van acties. 61, 62. LXIII. Gelijkluidend met Eemkwartier, art. LXXV, p. 327.

Naasting.

58, 91, 96. LXIV. Gelijkluidend met Eemkwartier, art. LXXVI, p. 327.

l) D. i. tusschen Kerstmis en Driekoningen.

Sluiten