Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAD UTRECHT (14E EEUW).

349

14. „mit enighen feyte. In orconde des briefs besegeit mit onsen „seghelen. Ende ick Dyderic van Lente voorseyt ghelove mit „(goeden trouwen) minen voorseiden borghen van desen voorscreven saken scadeloes te houden ende wel te quiten van „allen cost ende scade, die hem daerof comt, sonder enich „wedersegghen tot hoors selfs segghen. Ghegeven int jaer „ons Heren dusent drehondert ende vijftich des anders Dinx„dages na Beloken Paesschen.'"

Doe dat ghedaen was, doe belyede Willam van Riebeec Wiers sone voorseit des voorseiden briefs ende siins seghels, dat daer an henc, ende segede mede, dat hij doen woude dat die brieff hielde; ende begheerde van Claes van Cattenbrouc,

159. dat hi hem ene herberghe wijsde in te leysten. Ende daerof Wijsden hem Claes voorseit ene herberghe binnen Wijc. Ende Willam voorghenoemt seyde weder, dat hi daer leysten ende voorwaerde houden woude, alse die voorseide brief hielde. Doe seghede Claes voorseit weder, want hem Willam voorscreven leisten ende voorwaerde houden woude, alse die voorseide brief hielt, ende die selve Willem lijff noch goet en hadde in den scependom van Utrecht, daer hem Claes voorscreyen aen verhalen mochte, dat hi hem rechts versaghe aen den scoute, ofte dat Willam voorscreven hem seker dade te leysten ende voerwaerde te houden alse voorscreven is. Doe antwoorde hem Willam voorscreven weder, want hi doe ter tijt yerste

159. ghemaent was, dat hy ghene sekerhede meer doen en soude anders dan die voorseide brieff begrepen hadde, ende hij oec siin eer daeronder gheset hadde. Ende segede mede, dat hi also gheghoet ware in den ghestichte van Utrecht, ende des heren knecht van Abcoude ware ende van sinen ghesinde, dat hi goet ghenoech ware voor die leystinghe voorscreven, ende gheen sekerhede meer doen en zoude mitten rechte alse voorscreven is.

Ende tusschen hore twier tale wart een oirdél ghewijst bi den scepene oud ende nywe: Dat Willam van Riebeec voorscreven sekerhede doen soude.

Dirc van Yzendoren, weduwnaar van joncfrou Mechteld, wil vergoeding („verstoringe") hebben van */j van de vertimmering aan het door zijn vrouw aangebrachte huis „ter Rose", want het huwelijk is kinderloos gebleven en het. betreft hier een ,,oud-erve", dat buiten de gemeenschap valt. Aernt Loeff van der A als man

Sluiten