Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAD UTRECHT (1414).

351

rechte half wten goede te voren te hebben, ende dertoe siin verstoringhe, alse voorseit is, na der voordingtalen, na rechte ende ghewoente van onser stat. Ende hi begheert des ordels.

Ende hierop dinghede Aernt Loeff van der A weder in deser manieren. Aldus seit Aernt Loeff van der A, als een voecht ende mombaer van Gheertruden sinen wive, daer hi op dese tijt wittelike borte by heeft: Dattet een onrechte ruminghe is, die Dirc van Ysendoren ghedaen heeft aen hore husinghe ende hofstede, ghelegen op die Vischmaerct, gheheten die Rose, om verstoringhe daerof te hebben. Ende seyt reden waeromme: want die husinghe ende hofstede voorscreven, voor ende after, egghen ende eynden, bodem ende boert, mit allen horen toebehoren hoer is, ende ho(o)r vry anghecomen is van 79. hore moeder doot, op sulken pacht alse daerwt gaet, ende Dirc daer niet an en heeft ende hem mit rechte ghene verstoringhe daerof doen en sal na inhout der scepen boec; want Dircs wijf die husinghe ende hofstede aen hem brochte, ende niet ghecoft noch aenghecómen en is by sijnre tijd, ende hi oec daer niet an ghetymmert noch ghemaect en heeft. Ende Aernt oec bewisen wil upten erve, dattet een steenhuus is, also alst van outs ghestaen ende ghetymmert is, ende van voor tot after steensdicke die mueren in moerter ghemets siin of meer, ende stenen ghevel heeft ende al mit steen ghedect is, ende altoes voor een steenhuus ghestaen ende gheerft heeft; so en sel men Dirc voorseyt gheen verstoringhe daeroff doen, na ghewoente ende costume der stat van Utrecht ende na inhout der scepen boeck. Ende al ist, dat Roederic Overrijn dien stenen ghevel voor nederghebroken heeft ende weder mit houte gemaect heeft, dat en mach Aernt an sinen steenhuse niet hinderen noch scaden. Ende Dirc voorseyt gheen verstoren en sel doen, want hem Dyrc niet en vermet dan segwoorde; ende mit dien woorden en can hi an geenre verstoringhen comen van Aernde ende siins wijfs steenhuse, die Dircs wijf hadde eer sy an hem quam in witteliken huwelike. Ende dit seyt Aernt dat recht is; ende des begheert hi ordels.

Ende tusschen hore twier dingtale wijsden die scepenen out ende nye, alse van der husinghe ende hofstede, gheheten De Rose, alse: Dat dat afterste huus een viercant steenhuus is ende niet verstoren en sel; ende want dat vorste huus enen houten ghevel heeft, so sel dat vorste huus voorscreven van

Sluiten