Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

362

STAD UTRECHT (1610).

voorgaende drie merckdaechse geboden openbaerlicken opslaende by willich decreet leveren sall die alinge huysinge ende hoffstede van vooren tot achteren met allen zynen toebehooren, soe die selve staende ende gelegen is in de Minnebroedersstraet aen de zuytzyde der straeten, daer zy vercopersche selver oostweerts ende Jan Jeliszn. Rog westwaerts naest gelegen zijn, streckende voor van der straeten tot after aent erff van Dirck Bosch, bevelende daeromme eenen yegelijck, die hun vermeeten eenige actie, recht ofte toeseggens opte voorsen. huysinge mit zynen toebehooren te hebben, dat zyluyden commen binnen den tijt van veerthien daegen nae dese publicatie by den secretaris van desen e. gerechte, ende doen blycken van haer goet recht met goede specificatie opt verbueren die tselve alsoe binnen den voorscreven tijt nyet aen en brocht, van zijn recht versteecken te zijn. Dit is het derde ende laeste merckdaechs geboth ende men sall de coopersche op deser stadts raethuyse op ten lesten Maij naestcomende des voornoems ten tien uren decreteren ende daervan behoorlycke brieven verlenen. Ende soe ons int alderminsten geen redene van oppositie en zijn voorgedraegen, waerdoor tvoorse. willich decreet soude moegen worden beleth ofte gesurcheert, ende dat mitsdien die coopersche versocht in de voorse. huysinge geeygent, gedecreteerd ende haer tot dien eynde brieven in forma gelevert te worden;

Soe ist, dat wy, dvoorse. coope approberende, ende oversulcx procederende tot uuterlicke interpositie vant selve willich decreet, dvoorse. Cristina Proosen, weduwe van zaliger Cornelis Palmert, ende haere kijnderen, bij den selven haeren man geprocreert, van de voors. huysinge (post alia:) onterft ende d'voorse. Josina van Someren, coopersche, gecondemneert hebben dvoorse. coopcedulle te voldoen, ende, mits dat doende, hebben wy die coopersche in deselve huysinge met allen zynen toebehooren geerft, gevesticht ende gedecreteert, erven, vestigen ende decreteren haer by desen, stellende haer ende haere naecommelingen ofte die actie van haer hebbende in den volcomen eygendom ende possessie van dien, om die ten eeuwigen daegen te besitten ende gebruycken als haer eygen ende proper goet. Dit geschieden op den lesten Maij 1610. —

Sluiten