Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

holland (1398; 1529).

377

110. vrienden Ons te dienen gewapent met goede luyden, wael voorsien van alles, des ghy daertoe behoeven sult [post alia:) ende sijt tot Enchuysen op Sint Jansdach voornt., om voort met Ons over te varen op onse vyanden voorsz., want Wy tot Enchuysen van uwen gewapenden luyden ende anderen onsen 17, 11. goeden steden, ridderen, knapen ende goede luyden wapenschouwinge meenen te doen, opdat Wy weten mogen, waertoe Wy Ons veriaeten sullen ende willen u, als ghy daer compt, doen, dat Wy u schuldich syn te doen {post alia:) Godt sy met u. Gegeven in den Hage op den derden dach in Meye. 11. Dit syn die ridderen, geseten in den lande ende op te platte palen van Hollandt, die myns heeren mannen sijn, die mijn heere gebeden heeft mit synen beslooten brieven ende gemaent op haer leen op alsoo veele gewapende, als elck geteyckent staet:

Gewapende:

Die jonchr. van Arckel jjjc

Die heere van Egmonde jjc

Die heere van Abcoude q

Die heere van Brederode Lx

Hr. Heynrick van der Lecke C.

Die hr. van Zevenbergen jjc

Die hr. van Asperen

Die burchgrave van Leyden LX

(Caeteris omissis.)

Groot Placaetboeck.

I, p. 373. 1529, Mei 10. Ploccaat van Karei V, bepalende dat op straffe van nietigheid onroerende zaken geleverd en de hypothecatie of andere belasting er van ingeschreven moet worden voor het gerecht van de plaats, waar het desbetreffend onroerend goed is gelegen.

Onsen lieven ende getrouwen, die Stadthouder ende Luyden van Onsen Raede in Hollandt, saluyt ende dilectie. Alsoo 't onser kennisse ghekomen is, dat Onse ondersaten ende inghesetenen ons landts ende graefschappe van Hollandt daghelijcks 75, 149. aheneren, vervreemden, hypotheecqueren ende anders haer goeden belasten voor anderen heeren richters ende bancken dan degeene, onder de welcke die goeden gelegen zijn, waermede ' die koopers werden gecircumvenieert ende bedrogen ende daeruyt dickwils questie ende processen rijsen, midts dat diegeene, die de verkoopinge transporten oft aliënatiën doen, somtijdts

Sluiten