Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

384

HOLLAND (1580).

ordonnantie jegens den huyrluyden ende pachters, in den jare 1515 in Februario ghemaeckt, alomme in den voorsz. lande ende graefschappe van nieuws ghepubliceert, uytgheroepen ende scherpelijcken onderhouden sal worden.

Huurders, die op nahuur (= continuatie van huur) beroep doen, moeten daarvan bewijs door geschrifte leveren.

XXXI. Ende, amplieerende deselve ordonnantie, hebben van nieuws geordonneert ende ordonneren by desen, dat de 98. pachters ende huyrluyden, die eenige huyre ofte naehuyre aen eenige goederen pretenderen willen, onder decksel van deselve pretensie in de occupatiën ofte 't ghebruyck van de ghehuyrde Tanden ende goederen niet en suüen mogen blijven ofte hen deselfde directelijck ofte indirectelijck onderwinden, tenzy van deselfde pretensie by pubhjcke instrumenten ofte d'eygen handt van den eygenaer, ghepasseert voor date van de expiratie van de huyre, promptelijck blijcke, ende dat egeene huyren plaetsen hebben oft effect sorteren suüen, daervan sulcks, als vooren verhaelt is, niet en blijckt.

Strafbedreiging tegen de oude huurders, die den eigenaren of den nieuwen huurders overlast aandoen.

jÜ XXXII. Dat oock soo wanneer den ouden huyrman oft yemandt van sijnen wegen den eyghenaer ofte nieuwen huyr98. man met raedt ofte daet, directelick ofte indirectelick, eenich hinder, letsel, empeschementen ofte dreygementen doet ter oorsake van 't ghebruyck oft huyre van de voorsz. landen ende goederen, dat daervan exemplare straffe ghedaen sal worden.

Beding van generale hypotheek is slechts van kracht ten aanzien van de zaken, den schuldenaar toebehoorende ten tijde der vestiging van de generale hypotheek en betreffende goederen, gelegen binnen het gebied van het gerecht, ten overstaan van hetwelk het beding is gemaakt. Wat de nieuw te vestigen generale hypotheken betreft, deze staan achterbij^speciale zelfs van later en datum.

148. XXXV. Belangende d'hypotheecque ende veronderpandinge van de landen ende andere onroerende goederen hebben de Staten voornoemt geordonneert ende gestatueert, ordonneren ende statueren by desen, dat van nu voortaen soowel by die van den Rade Provinciael voornoemt als by aüe andere gerechten van de voorsz. steden ende platten lande van Hoüand ende

Sluiten