Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

holland (1674; 1599).

387

Waer op gedelibereert zijnde, hebben Haer Edele Groot Mog. eenparighlijck verstaen ende verklaert, verstaen en verklaren midts desen, dat de Hoven van Justitie gantsch niet en zijn bevoeght aen haer te trecken of kennisse te nemen van eenige saecken van politie. (Caeteris omissis.)

Cornelius Neostadius, De pactis antenuptialibus vevum judicatavum obsetvationes (Elzevier, 1620).

Man en vrouw, zonder huwelijksvoorwaarden in de kerk verbonden in den echt, verdronken 's nachts in een meer, op weg naar hun echtelijke woning, nog voordat zij samen hadden geleefd. De H. R. beslist (1599, Mei 4) dat er een huwelijk en gemeenschap van goederen heeft bestaan, zoodat deze gemeenschap voor de helft ten deel valt aan de erfgenamen van den man en voor de andere helft aan die van de vrouw.

38. p. 41. Florentius & Elisabeta, cum sine pacto ullo antenuptiali 30. in facie ecclesiae praesentibus consanguineis rnatrimonio juncti essent, dum sub altam noctem domum properant (postridie nuptias celebraturi), lacu quodam, qui transmittendus erat, una cum consanguineis submerguntur. Inter haeredes sponsaé 34. ac sponsi de societate communione mutua bonorum (quae per matrimonium jure nostro contrahitur) lis orta fuit, actoribus eam urgentibus ac dimidiam bonorum maritalium partem vindicantibus, reis e contra intacta sponsa & concubitu non secuto matrimonium consummatum fuisse negantibus: 34. (Post alia:) Senatus communionem bonorum decrevit. Cum enim per conjunctionem illam conjugalem, in facie ecclesiae 30. rite peractam, individua ac indissolubilis vitae societas con29. tracta, & non jam amplius sponsus ac sponsa, sed revera maritus ac uxor effecti sint, nee ad vinculum matrimonij stabiliendum quicquam per concubitum seu copulam carnalem adjici possit, merito etiam societas bonorum jam ab eo ipso tempore inchoata atque inducta censeri debuit.

Bij huwelijksvoorwaarden kan de algeheele gemeenschap uitgesloten en het beschikkingsrecht des mans over de onroerende goederen der vrouw beperkt worden. — Een vrouw had bij huwelijksvoorwaarden bedongen dat haar aangebrachte en aan te erven goederen buiten de huwelijksgemeenschap zouden blijven en dat haar man die noch mocht vervreemden noch bezwaren. Hij verbond een door haar ten huwelijk aangebracht huis „als hypotheek voor

Sluiten