Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLAND (16E EEUW).

389

C. van Nieustadt, Decisiën van den Hoogen ende

IProvincialen Raade van Hollandt, Seelandt ende West= Vrieslandt (ed. A. d. H. bij Elzevier, te Leiden 1627). Een grondrenteheffer executeert het verbonden onroerend goed (de hypotheek) wegens 7 jaar verschuldigde grondrente. De H. R. beslist dat de executant niet alleen recht heeft op die 7 jaar rente, maar ook op hetgeen het goed meer heeft opgebracht dan die som en dat hij dit mag ontvangen in mindering van de hoofdsom, niettegenstaande dat de schuldenaar hem een nieuw onroerend goed als onderpand aanbood.

87*, 148, p. 203, no. LXXXIV. Dorpio condemnatus est Solomonius 150. solvere sex annorum reditus. Hypotheca deinde sub hasta in causam judicati distracta, Dorpio non tantum horum redituum nomine ex precio hypothecae satisfactum fuit, sed & pecunia aliqua ex precio reliqua fuit. Quaerebatur de condemnatione, pecunia reliqua utpote, confecto judicato, an Dorpio in diminutionem sortis cederet, quod Senatui magis visum fuit.

Quanquam enim nulla esset sortis condemnatio, tarnen quoniam Dorpio hypotheca esse desiit, $yluk recepit, ut, quod ex hypotheca supra judicatum redigitur, creditori cedat in diminutionem sortis, in tantum (ut quorundam Dominorum erat opinio) ut creditori liceat, hypotheca semel distracta, condictione reliquum sortis consequi, tametsi debitor novam offerat hypothecam, ut qui eandem initio, quo indemnitati suae consuleret, sit stipulatus, ideoque aliam ei invito obtrudi non posse.

Het beding om zonder rechterlijk vonnis de hypothecair verbonden onroerende zaak te verkoopen, is ongeldig.

p. 209, no. XC. Cornelius fidejussorem immunem fore spoponderat & si damnum pateretur, fundum obligavit, quem 153. illi auctoritate propria, sine aliqua judicii figura, distrahere permittebat & ex precio damnum resarcire.

Fidejussor deinde damnum passus, fundum per judicem distrahi curat ipsemetque emptor extitit preciumque in partem damni retinuit. Cornelius a distractione pignoris appellavit.

Curia, causa cognita, distractionem nullam pronunciat. Quam sententiam & Senatus approbavit.

Sluiten