Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEIDEN (1450 EN 1540).

415

Voorrecht des verhuurders op de invecta et illata, desnoods op die, welke den huurder niet toebehooren. tl. Item soe wye sijn huys verhuyrt, sel sijn huyshuyr 152. houden an den goeden, dat binnen den huyse is ende den huyrman toebehoort, dier in woent, voir yement anders. Ende voir die hyrman wt bij daghe of bij nachte, ende die huysheer in den huyse so veel niet en bevonde, den huyrman toebehorende, sijn huyr an te verhalen, soe sel die huysheer dat verhalen moghen an sulc ymboel ende huysraet, als die huysheer dairin bevonde. Ende wair dat sake, dat hi niet en bevonde in den huyse, sijn huyr dairan te verhalen, soe soude die huysheer sijn huyshuyr moghen winnen binnen tsjairs, nadat die huyr wtghinge, voir sijn doir off voir den gerechte.

Koop en levering. III. Item soe wye binnen der vryhede van Leyden een 75. huys of erve vercoopt, dien coop en sel van gheenre wairde wesen voir den tijt, dat die vercoper ende die coper dat bekent ende verlijt hebben voir scepenen.

Leidsche Rechtsbronnen uit de Middeleeuwen, ed. P. J. Blok, in O. V. R., p. 366.

Kenningboek L, 1540, Nov. 13. Twee schepenen van Leiden verklaren, dat in 1526 *) schepenen van Leiden op verzoek van die van Gouda hebben meegedeeld, dat naar het in Leiden geldend aasdomsrecht een halve broer of zuster gelijk op deelt met een vollen in de erfenis van broer of zuster. Wy, Dirck Ottenz. ende Frans Gherijtsz. Goel, schepenen in Leyden, doen condt allen luyden ende certifficeeren voor de gerechte wairheyt, alsdat binnen der voorsz. stede van 178. Leyden geuseert wordt aesdomsrechte ende dat nae volgende dien een halve broeder ofte zuster, wesende van verscheyden vader ofte moeder, zoewell ende evenveel succedeert in der erffenisse ende goeden van zijn doode broeder ofte zuster, gelijck ende in allen schijn als een volle broeder ofte zuster, ende dat wy bevinden, alsdat in den jaere 1526 by de gemeen scepenen der voorsz. stede van Leyden, alsdoen wesende, zulcx verclaert is geweest ten versoucke van de gemeen scepenen der stede van der Goude, zoe zyluyden ten voorsz. tyde tselve an den scepenen van Leyden versouckende waeren.

Dit slaat op 't geval-Gouda, hierna opgenomen, op p. 432.

Sluiten