Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

DORDRECHT (15E EEUW).

ghestolen panden quamen tot haren huse, die en souden zy 65, 20, 21. niet weder gheven, sy en hadden eerst haer hooftghelt, dat daerop gheleent waer, ende haren kost, ende dat sal men een van haren knapen gheloven, op haren eedt, zonder arch off list.

Voort sal men weten, so wanneer eenighe pand enverstaen zijn jaer ende dach, die moghen zy vercopen tot haren scoonsten.

(Caeteris omissis.) I, p. 321. 1462, Febr. 28. Verbod dat anderen dan de Lombarden geld tegen rente (= woeker) uitleenen. 120. Actum per campanam ultima Februarii anno LXII. 21. Wort gecondicht ter selver tijt, dat hier Lomberden sijn comen wonen in den huyse genoemt Duysborch, by Vranckenstraetgen. Hierop ghebieden die guede luyden, dat nyemant 169. anders binnen onser stede en woeker noch sulke neringe en hantier, op correxy van scepenen.

I, p. 235. 15e eeuw. Verschil tusschen de termen „gesamenderhant ende onverscheiden" en ,,ghesamenderhant en elcx voir al".

34. Item so wanneer eenen schepenen brieff inhout ghesamender hant ende onverscheiden, ende niet elcx voir al, so betaelt elcx zijn deel evenveel.

Beslissing van den magistraat en vonnissen van schepenen van Dordrecht.

I, p. 322. Anno 1463. Politieke uitzetting.

123. Actum per campanam dena sexta Septembris. Int jair voirsz. wort meester Willem van Alblas ende Hillegaert van Wezell, sijn joncwijf, elx een briefken gegeven, ende 17. daerin bevolen, dat sy binnen daechs licht uut der stede souden gaen, ende daer niet weder incomen totter tijt toe dat men hem anders soude laten weten, meester Willem voirsz. optie boet van twee roeden mueren, ende Hillegaert optie boet van een roede mueren.

II, p. 169. 1475. Nov. 8. Als de grondrenteplichtige slaagt in het bewijs, dat de rente, uit het huis gaande, verkocht is voor zekere som, mag hij haar aflossen. Maar als de ondergrond van het huis oorspronkelijk in erfpacht is uitgegeven voor een jaarlijksche pacht (nu, na rolverwisseling, rente genaamd) dan mag hij

tegen den zin van den renteheffer niet lossen. 79,87,150. Int jair ende opten dach voirscr. (achtsten dach in Novem-

Sluiten