Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446

ZUID-HOLLAND (16E EEUW).

moet geschieden voor schout en heemraden in een ambacht van Zuid-Holland. Vóórban (= vóórafgaand bevel, vgl. p. 441). Uitbannen en inbannen. Brieven er van opgemaakt; ongestoord bezit van jaar en dag, daarop gevolgd, geejt eigendom. — Aanvang van erven (d. w. z. procedure over onroerende zaken) moet geschieden voor schout en heemraden van het ambacht, waarbinnen het erf ligt.

8, 9, 75. 54. Item soe sullen voertaen weesen in elcken dorpe eenen schout ten minsten met vier heemraden, voer denwelcken sullen gedaen worden alle erffenissen ende alle aen vangen. Sy sullen oick den dijck kueren nae den inhoudt van der ordonnantie van dijckagien, weeteringen, weegen, slooten ende andere gemeen wercken, elck binnen synen ambocht, kueren ende schouwen, soe' dick alst van noode weesen sal ende soe hiernae volcht, elcx int syne van schade ende van schuit recht doen, als voersz. staet.

Item soe wat erffenissen in verscheyden manieren binnen 75. eiken ambocht1), dat sal weesen voerden schout mitten minsten vier heemraders, ende daer sal die schout aff hebben, van een vry gifte, drie schellingen. Dyes soe wyset recht, dat die schout partyen bannen sal om loon eenen voerban. Dan soe bant die schout eenen voerban van der Coninclijcke Majesteyt wegen, als Erfgraeff van Hollandt, van den bailhus wegen, van den heemraets weegen, van sijn selfs wegen ende van rechts weghen. Hy gebiet dat niemant die gift en stoore, hy en stoortse binnen jaer ende dach, ende dat voer een gebannen vierschaer, soe alst recht es. Hy vraecht een van den heemraden, off hy den eenen daeruyt gebannen heeft ende den anderen daerinne gevrijt heeft nae den rechte van den lande, ofte niet. Dan wijst den heemraet voer recht, dat hy den eenen daeruyt gebannen heeft ende den anderen wederomme inne gevrijt heeft nae den rechte van den lande, ende dat men daer dan heemraders-brieve off sal maecken, daervan den clerck hebben sal drie schellingen van schryven, ende van registreeren eenen schellinck, ende den schout van segelen vijf schellingen grooten, van alsoe meenigen 75, 62. alser giften geeft. Ende en worde die gift niet gestoort binnen sjaers, soe wyset landtrecht, dat sy daerin berusten sullen ten ewigen dagen. (Caeteris omissis.)

Item alle aenvangen van erven sullen gedaen worden binnen

*) Deze zin is bedorven.

Sluiten